svasdssvasds

บูม “คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้” TGO ลุยขยายการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

บูม “คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้” TGO ลุยขยายการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ขยายการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ “คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้” ทุกภาคส่วน หวังลดก๊าซเรือนกระจก

SHORT CUT

  • TGO สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ขยายการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ “คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้”  
  • เดินหน้าส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)
  • พร้อมรับรองให้เกิดเป็น “คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)” ของประเทศไทย รวมถึงผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของคาร์บอนเครดิต

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ขยายการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ “คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้” ทุกภาคส่วน หวังลดก๊าซเรือนกระจก

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO  คือหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และรับรองให้เกิดเป็น “คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)” ของประเทศไทย รวมถึงผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของคาร์บอนเครดิต โดยส่งเสริมกลไกในการนำคาร์บอนเครดิตที่มีมาตราฐานแบบต่างๆ ไปชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละภาคส่วนที่มีการปล่อยสูงกว่าเป้าหมาย

โดยล่าสุดมีการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 และงานเสวนา “คาร์บอนเครดิต” คือผลพลอยได้ จากกิจกรรมดูแลป่าของชุมชน มุ่งเน้นให้สื่อมวลชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสามารถสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการคาร์บอนเครดิต ผ่านโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ ได้แก่ โครงการธนาคารคาร์บอนสีเขียว บ้านท่าลี่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ซึ่งเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนร่วมกัน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ และวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านแดง ส่งผลให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานด้านการเกษตรผสมผสาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

บูม “คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้” TGO ลุยขยายการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

 

และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว คุณภาพอากาศดีขึ้นจากการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายไกรสร กองฉลาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายนิคม แหลมสัก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้ คณะกรรมการ TGO และ ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ TGO และ รักษาการผู้อำนวยการ TGO ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากสาขาต่างๆ อย่างอบอุ่น

บูม “คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้” TGO ลุยขยายการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ TGO และ รักษาการผู้อำนวยการ TGO กล่าวว่า จากเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่ประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 โดย TGO เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality/ Net Zero GHG Emissions และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารและสร้างการรับรู้การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่างๆ

บูม “คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้” TGO ลุยขยายการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

โดยปัจจัยความสำเร็จเบื้องต้นที่สำคัญคือการสื่อสาร สร้างการรับรู้ ซึ่ง TGO เน้นการสื่อสารเชิงรุกผ่าน Social Media Platform ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องการรับรองคาร์บอนเครดิต โดยเฉพาะโครงการ T-VER ภาคป่าไม้ รวมถึงการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ให้กับภาคประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง อีกทั้งสร้างความตระหนักเรื่องคาร์บอนเครดิตและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้กับประชาชน เพื่อลดปัญหา สร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกหลอกลวง เพื่อเป็นการสนับสนุนและการยกระดับศักยภาพและความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายของประเทศไทยต่อไป

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จึงมีการจัดทำข้อมูลรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดและมีแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 – 2573 โดยคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น และมีการบรูณาการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทยต่อไป

บูม “คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้” TGO ลุยขยายการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related