Breaking News ข่าว ข่าวในพระราชสำนัก ต่างประเทศ

“ยูเนสโก” ถวายสดุดี “ในหลวง รัชกาลที่9” ยกย่องเป็นกษัตริย์นักพัฒนา

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ร่วมกับ ถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส และสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก จัดประชุมการประชุมสันติภาพนานาชาติการสร้างสังคมแห่งสันติภาพที่ยั่งยืน – มรดกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ กรุงปารีส

วันที่ 26 ก.ย.60–นายไมเคิล ว็อป ประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ได้ขึ้นกล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีเนื้อหาใจความว่า ในวันนี้ทุกคนได้มารวมตัวกันเพื่อร่วมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พวกเราทุกคนจะจดจำพระองค์ท่านในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดในโลก พระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการพัฒนายั่งยืน

พวกเราทุกคนจะรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาแก่เด็กหลากหลายชาติพันธุ์ในชนบท และพวกเราจะรำลึกถึงพระองค์ท่านเพราะทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

หลังจากนั้นเป็นการกล่าวสดุดี ถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้แทนถาวรประจำยูเนสโกจากประเทศต่างๆ

ส่วนการประชุมจะมีไปจนถึงช่วงเย็นของวันนี้ตามเวลาในกรุงปารีส โดยในช่วงบ่ายตามเวลาท้องถิ่น หรือในช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาในประเทศไทย มีกิจกรรมการสร้างสังคมแห่งสันติภาพที่ยั่งยืน-มรดกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป็นการกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเชิงประจักษ์ โดย ดร. ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวข้อจะอยู่อย่างไรในโลกที่แตกเป็นเสี่ยงๆ พุทธจริยศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยศาสตราจารย์สตีเฟน บี ยัง

รวมถึงหัวข้อพระธรรมิกราช : พระราชาแห่งมั่นพัฒนา โดยพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก และอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย