อันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

27 ต.ค. 2560 เวลา 5:08 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 27 ต.ค.60 เช้านี้ เจ้าพนักงานถวายภัตตาหารพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมประจําซ่าง  เจ้าพนักงานภูษามาลาประมวลพระบรมอัฐิ  พระบรมราชสรีรางคารถวายผ้าเยียรบับคลุมไว้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ  มายังพระที่นั่งทรงธรรม  เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าเยียรบับที่ถวาย คลุมพระบรมอัฐิทรงจุดธูปเทียนถวาย ราชสักการะพระบรมอัฐิ  ถวายสรงพระบรมอัฐิด้วยน้ําพระสุคนธ์ทั่วแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายผ้าเยียรบับ คลุมพระบรมอัฐิ  ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยสําหรับพระบรมอัฐิบูชา พระสงฆ์  ทรงทอดผ้าไตรถวายพระ  ๓  หาบ พระสงฆ์ขึ้นสดับปกรณ์พระบรมอัฐิ  พระสงฆ์สดับปกรณ์ครบ  ๙  รูป  แล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าคลุม พระบรมอัฐิทรงเก็บพระบรมอัฐิ สรงพระสุคนธ์แล้วประมวลลงใน พระโกศทองคําลงยารวม  ๖  พระโกศ

อันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

อันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

อันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

อันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

พระราชทานพระโกศพระบรมอัฐิแก่ พระบรมวงศ์  แล้ว  ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า  ฯ  ให้เจ้าพนักงานภูษามาลา อัญเชิญพระโกศ  พระบรมอัฐิลงจากพระเมรุ มาศไปยังพระที่นั่งทรงธรรมเสด็จฯ  ตามประทับที่หน้าอาสน์สงฆ์เจ้าพนักงาน ภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ประดิษฐานในบุษบกเหนือพระแท่นแว่นฟ้า ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ พระบรมอัฐิแล้วทรงประเคนโตกสํารับ ภัตตาหาร  ๓  หาบ  แด่พระสงฆ์  ๙  รูป พระสงฆ์  ๓  หาบ  รับพระราชทานฉัน  เสร็จแล้ว  เสด็จฯ  ไปถวายเครื่องสังเค็ดงาน ถวายพระเพลิงพระบรมศพแด่พระสงฆ์  ๓  หาบ และพระสงฆ์  ๓๐  รูป  พระสงฆ์ถวาย อนุโมทนา  ถวายอดิเรก  ออกจากพระที่นั่ง พระสงฆ์อีก  ๓๐  รูป  ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์  สวดมาติกา  ทรงทอดผ้าไตร  พระสงฆ์ สดับปกรณ์พระบรมอัฐิถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก  ออกจากพระที่นั่งตั้งขบวน พระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศ พระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารเข้าไปยังพระบรมมหาราชวัง  เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่ง ราเชนทรยานและอัญเชิญพระผอบ พระบรมราชสรีรางคารประดิษฐานในบุษบก พระที่นั่งราเชนทรยานน้อยสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ  ตามพร้อมด้วย

อันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

อันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

อันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

อันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

อันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

อันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

อันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เข้าริ้วไปยังพระบรมมหาราชวัง  ยาตรา ขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศ  พระบรมอัฐิพระบรมราชสรีรางคาร  ขบวนพระบรมราชสรีรางคารเกยเข้า วัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูเกยหลังวัด อัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารพักไว้ที่ พระศรีรัตนเจดีย์  ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิเข้าประตูพิมานไชยศรี เทียนพระที่นั่งราเชนทรยานที่พระนั่งอาภรณ์ พิโมกข์ปราสาท  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จ ขึ้นทรงรับที่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ จากพระที่นั่งราเชนทรยานขึ้นพระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท  ประดิษฐานที่บุษบก แว่นฟ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จฯ  ตาม เมื่อประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐิ เรียบร้อยแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราช สักการะพระบรมอัฐิ  เสด็จพระราชดําเนินกลับ

อันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

อันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

อันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

อันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

อันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

อันเชิญพระโกศพระบรมอัฐิถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด