ข่าว

จีนกระตุ้นอัตราการเกิด นโยบายลูก 2

หลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศนโยบายให้คู่สามีภรรยาสามารถมีลูก 2 คนได้ ก็ทำให้อัตราการเกิดใหม่ในจีน
สำหรับปี 2016 นั้นเพิ่มขึ้น 7.9 เปอร์เซ็นต์ จากปีก่อนหน้า โดยมีเด็กเกิดใหม่ทั้งหมด 17,860,000 คน
เพิ่มขึ้นจากปี 2015 ถึง 1,310,000 คน เป็นการเพิ่มขึ้นที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2000 ซึ่งทางคณะกรรมการ
ด้านการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวแห่งชาติจีนกล่าวว่า นโยบายดังกล่าวของจีนเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้อัตรการเกิดเพิ่มขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนมีนโยบายจำกัดให้คู่สามีภรรยาสามารถมีลูกได้
แค่คนเดียว ซึ่งเป็นนโยบายที่บังคับใช้มานานหลายสิบปี ตั้งแต่ปี 1979 แต่แล้วรัฐบาลจีนก็มายกเลิกไป
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2016 เนื่องจากจีนประสบปัญหาการทำแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์,
ความไม่สมดุลทางเพศชาย-หญิง, การขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ
ผู้สูงอายุ ที่ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า จีนจะยังไม่
เห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจนกว่าเด็กที่เกิดใหม่จะโตพอที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน