Breaking ข่าว ทั่วไทย

30 องค์กรวิชาชีพสื่อฯ  ออกแถลงค้าน! ร่างกฎหมายคุ้มครองสื่อฯ  หวั่นเปิดช่องการเมืองล้วงลูกสื่อ

30 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ออกแถลงการณ์ คัดค้านร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อฯ ฉบับ สปท. เนื่องจากเป็นการเปิดช่องให้มีการแทรกแซงการทำงานสื่อมวลชน
 
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 30 องค์กร นำโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ฯลฯ ออกแถลงการณ์ คัดค้านร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. เพราะขัดหลักการส่งเสริมเสรีภาพ และคุมคามแทรกแซงสื่อมวลชน รวมถึงขัดหลักการร่างรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมให้สื่อกำกับกันเอง 

โดยขอให้ สปท. ยกเลิกการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยให้ส่งกลับไปยังคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนถึงความจำเป็นในการยกร่าง แต่ถ้า สปท. ยังยืนยันที่จะเดินหน้าร่าง ร่างพระราชบัญญัติ นี้ต่อ องค์กรวิชาชีพสื่อฯ จะยกระดับการคัดค้านต่อไป และองค์กรวิชาชีพสื่อฯ มุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมและประโยชน์ส่วนรวมต่อไป 

นายเทพชัพ แซ่หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่า หลักการสำคัญของร่างพ.ร.บ.ฯ คือการตั้งสภาวิชาชีพสื่อฯ โดยมีคณะกรรมการ 13 คน ซึ่งมี 4 คน เป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง คือ ปลัดสำนักนายกฯ ,ปลัดกระทรวงการคลัง , ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ,และปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ทั้งนี้เมื่อการเมืองกลับสู่สภาวะปกติและการเมืองเข้ามามีบทบาทในการเลือดปลัด เท่ากับว่าเปิดโอกาสให้การเมืองแทรกแซงการทำงานของสื่อมวลชน