Breaking ข่าว

พม.สอย 20 ขอทานเเละคนเร่ร่อน 

วันที่ 2 มี.ค.60- พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พม. (ศปก.พม.) เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้น และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปฏิบัติการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อวันที่ 1 มี.ค.เป็นวันแรกนั้น ได้พบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานทั้งสิ้น 20 ราย แบ่งเป็นคนไร้ที่พึ่ง 11 ราย ซึ่งจากการคัดแยกพบ 4 รายมีปัญหาสุขภาพร่างกาย 2 รายเป็นผู้พิการ   1 รายมีปัญหาสุขภาพจิต 

"เบื้องต้นได้ดำเนินการส่งเข้ารับการคุ้มครองตามกฎหมายเฉพาะ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 3 ราย หน่วยงานด้านผู้สูงอายุ 2 ราย โรงพยาบาล 2 ราย และหน่วยงานด้านคนพิการ 1 ราย และหน่วยงานอื่นๆ 3 ราย"

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้จับคนขอทาน 9 ราย แบ่งเป็นขอทานไทย 2 ราย ขอทานต่างด้าว 7 ราย ซึ่งในส่วนขอทานต่างด้าวได้ประสานผลักดันกลับคืนสู่ประเทศต้นทาง  เเละการลงพื้นที่ปฏิบัติการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในครั้งนี้ ตนได้กำชับให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจ มีภารกิจหน้าที่ ในการดำเนินการเชิญตัวคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง โดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งพม. มีภารกิจหน้าที่ในการคัดกรองและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เพื่อพัฒนาศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน