ข่าว

บจ.พึงระวัง! “สมาคมเถื่อน” หาประโยชน์

ก.ล.ต.สนับสนุนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ปกป้องนักลงทุนรายย่อย คนวงการตลาดทุนหวั่นนักลงทุนสับสนสมาคมชื่อคล้าย ใช้เป็นช่องทางหาผลประโยชน์ช่วงฤดูกาลประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า สำนักงานก.ล.ต.ให้การสนับสนุนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่วนจะเป็นเงินเท่าไรขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการที่สมาคมฯ เสนอมาให้พิจารณา แต่ขอไม่เปิดเผยเม็ดเงินในการสนับสนุน ส่วนสมาคมผู้ถือหุ้นไทย เท่าที่ตรวจสอบข้อมูลพบว่าเกิดจากการรวมตัวของบุคคลกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

แหล่งข่าวจากคนวงการตลาดทุน เปิดเผยว่า สมาคมผู้ถือหุ้นไทย เกิดขึ้นจากสมาชิกที่ออกจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มารวมตัวกันจัดตั้งสมาคมที่ชื่อคล้ายกัน และไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนส่วนใหญ่ แต่เป็นช่องทางหนึ่งในการหาผลประโยชน์ของบางคนเท่านั้น ส่วนรูปแบบในการทำงาน ก็จะหาบริษัทจดทะเบียน(บจ.)ที่มีจุดอ่อน แล้วเข้าไปเจรจาต่อรองกับผู้บริหารของบริษัทแห่งนั้น ก่อนที่จะถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น แต่หากตกลงกันไม่ได้ ก็จะเข้าไปสร้างความวุ่นวายในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และพยายามนำเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆคล้อยตามด้วย

“สมาชิกที่ออกมาจัดตั้งสมาคมผู้ถือหุ้นไทย เกิดขึ้นภายหลังจากไม่พอใจที่ไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าไปสังเกตการณ์หรือทำหน้าที่ตรวจสอบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพราะเกรงว่าอาจจะทำให้ชื่อเสียงของสมาคมฯเสียหาย เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้ มีการนำข้อมูลไปเจรจากับผู้บริหาร และได้รับผลตอบแทนคืนจำนวนมาก “แหล่งข่าวกล่าว


สำหรับ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากทั้งสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประมาณ 3 ล้านบาท และ 10 ล้านบาทต่อปีตามลำดับ เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสมาชิก และจัดส่งอาสาของสมาคมฯเข้าไปร่วมสังเกตุการณ์ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมให้คะแนนเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการมีบรรษัทภิบาลของบริษัทรวมถึงผู้บริหารด้วย ทั้งนี้คะแนนที่ได้รับจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ก็เป็นหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนสถาบันด้วย

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า การที่มีสมาคมจัดตั้งเรียกผลประโยชน์จากบริษัท และมีการสมยอมเกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้น ๆ เปิดช่องให้บุคคลเข้าไปแสวงหาประโยชน์ หากบริษัทมีธรรมาธิบาลที่เข้มแข็ง จะปิดช่องมิให้มิฉาชีพเข้าไปข่มขู่หาประโยชน์ดังกล่าว

ส่วนการทำงานของสมาคมจัดตั้งกับการทำงานของนายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ หรือศิริวัฒน์แซนด์วิช ต่างคนต่างทำงาน โดยนายศิริวัฒน์มีการนำข้อมูลทางการเงินมาตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท แต่ไม่มีการคุกคามแต่อย่างใด

ด้านสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เปิดเผยว่าสมาคมฯ มีภารกิจหลัก คือเป็นผู้ดำเนินโครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ AGM Checklist โดยเป็นการประเมินคะแนนธรรมาภิบาล ในข้อ 2 และข้อ 4 ตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสากลทั้ง 5 ข้อ ทั้งนี้คะแนนการประเมินเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปคำนวณระดับธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย ซึ่งเป็นประเด็นของส่วนรวม

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,243 วันที่ 12 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2560