ข่าว

เริ่ด!! วัดเมืองตรัง ให้ “เซ็นรับผิดชอบ”ร่วม “คนสูบบุหรี่”ในงานบุญ-งานศพ

หลังพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ประกาศใช้ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ป้องกันเยาวชนจากการติดบุหรี่ และควบคุมกลยุทธ์การตลาดธุรกิจบุหรี่ โดยเฉพาะกำหนดพื้นที่ห้ามสูบ ในศาสนสถาน วัด โบถส์ มัสยิด แต่ยังพบว่า มีคนจำนวนมากอ้าง ไม่รู้กฎหมายห้ามสูบในพื้นที่ดังกล่าว

เรื่องนี้ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนได้มีโอกาสสนทนากับพระภิกษุสงฆ์ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดหนึ่ง ซึ่งท่านบอกว่า ยังหาวิธีแก้ปัญหาชาวบ้านที่มาร่วมงานศพในวัด และมาสูบบุหรี่ในเขตวัดไม่ได้ จากนั้น ทีมงานมูลนิฯได้รับทราบวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้ โดยเจ้าอาวาสวัดกุฏิยาราม ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง พระอาจารย์สิริภพ ได้ออกแบบฟอร์ม ให้ผู้ที่มาขอใช้สถานที่วัด เพื่อบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ เซ็นเอกสารรับทราบว่า วัดเป็นเขตปลอดบุหรี่และสุรา  ให้มีการแจ้งเตือนผู้ที่มาร่วมงานทราบ หากมีการฝ่าฝืน ผู้ขอใช้สถานที่ต้องรับผิดในการทำผิด พ...ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ..2560 ด้วย

ถือเป็นความคิดริเริ่มที่สุดยอดอย่างยิ่ง ทางมูลนิธิฯและเครือข่ายควบคุมยาสูบ จะนำไปเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ เพื่อให้วัดปลอดสุราและยาสูบตามกฏหมายอย่างแท้จริง

สำหรับเหตุผล ทำไมวัดต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่เนื่องจากเป็นสถานที่ทางศาสนา เป็นสถาบันสำคัญในสังคมไทย วัดและพระสงฆ์เป็นผู้นำของสังคม การปลอดจากการเสพติดบุหรี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นพิษภัยทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น จึงควรลด ละ และเลิกให้ได้ในที่สุด

หลังจากมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 19 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 มิ.. 2553  กำหนดสถานที่ห้ามสูบ ซึ่งมีหน่วยงานและสถานที่ห้ามสูบประมาณ อาทิ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานพยาบาล สวนธารณะ ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคาร เป็นต้น