ก่อนจะมาเป็น “ไทยรักษาชาติ” ประกาศเปลี่ยนบอร์ดบริหารพรรค

โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ในประกาศระบุว่า ตามตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับพรรคไทยรักษาชาติและคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ จํานวน ๗ คนนั้น   บัดน้ี พรรคไทยรักษาชาติได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี นายกมล วิจิตรโสภาพันธ์ ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ ตามข้อบังคับพรรคไทยรักษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) และข้อ ๓๐ นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะจํานวน๖คนประกอบด้วย

๑. นายวีรภัทร พาสุนันท์          รองหัวหน้าพรรค
๒. นางธัญญ์รวี สุจิโรจน์ธนกุล เลขาธิการพรรค

๓. นายพีรพงศ์ พาสุนันท์         รองเลขาธิการพรรค
๔. นางสาวสุรภา ยุวนบุณย์     เหรัญญิกพรรค
๕. นายศิรเมศร์ เสถียรุจิกานนท์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๖. นางสาวจิรัตธิติกาล คุ้มเสือ     โฆษกพรรค

ประกาศ ลงนามโดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ภุมมานายทะเบียนพรรคการเมือง

หลังจากเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชุดเดิม ก็มีการประชุมพรรคไทยรักษาชาติ เลือกกรรมการชุดใหม่ ซึ่งมี ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช เป็นหัวหน้า มีการประชุมใหญ่พรรค เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 พร้อมคณะกรรมการประกอบด้วย

รองหัวหน้าพรรค : นายฤภพ ชินวัตร, นางสุณีย์ เหลืองวิจิตร, นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ และนพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล

เลขาธิการพรรค : นายมิตติ ติยะไพรัช

รองเลขาธิการ : นายต้น ณ ระนอง, นายวิม รุ่งวัฒนจินดา นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์

นายทะเบียนพรรค : นางชยิกา วงศ์นภาจันทร์

โฆษกพรรค : นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ

รองโฆษกพรรค : นส.ขัตติยา สวัสดิผล

เหรัญญิก : นส.วรรษมล เพ็งดิษฐ์

ประธานยุทธศาสตร์พรรค : นายจาตุรนต์ฉายแสง

อย่างไรก็ตาม พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) หรือ Thai Save the Nation Party เป็นพรรคการเมืองไทยที่ก่อตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นลำดับที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ในชื่อ พรรครัฐไทย โดยมีนาย เอกสิทธิ์ เจาฑานนท์ และนาย ศิรเมศร์ เสถียรรุจิกานนท์ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก

ต่อมาในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรครัฐไทยครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคจาก พรรครัฐไทย เป็น พรรคไทยรวมพลัง พร้อมกับเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และภาพเครื่องหมายพรรค  โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พรรคไทยรวมพลังได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแต่ไม่ได้ที่นั่งในสภาแม้แต่ที่นั่งเดียว

ใน พ.ศ. 2557 นายเอกสิทธิ์หัวหน้าพรรคคนแรกได้ลาออกจากตำแหน่งทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ  โดยนาย กมล จิรโสภาพันธ์ ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกพรรคจึงรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรค

จนการประชุมใหญ่พรรคไทยรวมพลัง วันที่ 7 ตุลาคม 2561 มีการเปลี่ยนแปลงชื่อพรรค เป็น พรรคไทยรักษาชาติ พร้อมกับเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค อุดมการณ์ของพรรค และนโยบาย รวมถึงนายกมลได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค  โดยมีกระแสข่าวว่าพรรคไทยรักษาชาติเป็นพรรคสาขาของพรรคเพื่อไทยเพราะมีอดีต ส.ส. และอดีตรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย จำนวนหนึ่งได้เตรียมย้ายมาสังกัดและเข้ามาบริหารพรรคไทยรักษาชาติ  นอกจากนี้ยังมีการตีความชื่อย่อของทางพรรคในช่วงแรกๆ ว่ามีนัยหมายถึงทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีด้วย