ส่องรายชื่อ ส.ว.ชุดใหม่ พบ 129 รายเป็น 'คนหน้าเดิม' ?

14 พ.ค. 2019 เวลา 13:30 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

หลังจากมีประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 คนในวันนี้ (14 พ.ค.) เราจะพาไปดูกันว่า สัดส่วน ส.ว. ชุดใหม่ มีที่มาจากไหนกันบ้าง?  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 4 คน ได้แก่

1. พล.อ.ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร

2. พล.ร.อ.ณรงค์  พิพัฒนาศัย

3. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง (อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีต รมว.ยุติธรรม)

4. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว (อดีต รมว.แรงงาน)

 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) จำนวน 13 คน  ได้แก่

1. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

2. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3.พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา

5. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ

6. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ

7. นายอุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ

8. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รมช.ต่างประเทศ

9. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง

10.นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์

11.นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม

12.นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย

13.นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 81 คน ได้แก่

1. พลเอก  กนิษฐ์  ชาญปรีชญา

2. พลตรี  กลชัย  สุวรรณบูรณ์

3. นายกล้านรงค์  จันทิก

4. นางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์

5. นายกิตติ  วะสีนนท์

6. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ

7. พลโท  จเรศักณิ์  อานุภาพ

8. พลเอก  จิรพงศ์  วรรณรัตน์

9. พลเอก  จีระศักดิ์  ชมประสพ

10. นายเจตน์  ศิรธรานนท์

11. นายเจน  นำชัยศิริ  (อดีต สปช.)

12. พลเอก  ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข

13. นายเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ

14. พลเอก  ชยุติ  สุวรรณมาศ

15. พลตำรวจเอก  ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์

16. พลเรือเอก  ชัยวัฒน์  เอี่ยมสมุทร

17. พลเอก  ชาตอุดม  ติตถะสิริ

18. พลเรือเอก  ชุมนุม  อาจวงษ์

19. พลเอก  ดนัย  มีชูเวท

20. พลอากาศเอก  ตรีทศ  สนแจ้ง

21. นายตวง  อันทะไชย

22. พลอากาศเอก  ถาวร  มณีพฤกษ์

23. พลเอก  ทวีป  เนตรนิยม

24. พลเอก  เทพพงศ์  ทิพยจันทร์

25. นายธานี  อ่อนละเอียด

26. พลเอก  ธีรเดช  มีเพียร

27. พลเรือเอก  นพดล  โชคระดา

28. พลเอก  นพดล  อินทปัญญา

29. นางนิสดารก์  เวชยานนท์

30. พลเอก  บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์

31. พลเอก  ปรีชา  จันทร์โอชา

32. นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ

33. พลเอก  โปฎก  บุนนาค

34. นายพรเพชร  วิชิตชลชัย

35. พลเรือเอก  พัลลภ  ตมิศานนท์

36. พลเอก  พิศณุ  พุทธวงศ์

37. พลเอก  พิสิทธิ์  สิทธิสาร

38. นายพีระศักดิ์  พอจิต

39. พลเอก  ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ

40.พลเอก  ไพโรจน์  พานิชสมัย

41. นายภาณุ  อุทัยรัตน์

42. นายมณเฑียร  บุญตัน

43. นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์

44. พลเอก  มารุต  ปัชโชตะสิงห์

45. พลเอก  ยอดยุทธ  บุญญาธิการ

46. นายยุทธนา  ทัพเจริญ

47. พลเอก  เลิศฤทธิ์  เวชสวรรค์

48. พลเอก  วรพงษ์  สง่าเนตร

49. พลเอก  วลิต  โรจนภักดี

50. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์

51. นายวิทยา  ผิวผ่อง

52. พลเอก  วินัย  สร้างสุขดี

53. พลตำรวจโท  วิบูลย์  บางท่าไม้

54. พลเอก  วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล

55. นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย

56. พลเรือเอก  ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง

57. พลตำรวจโท  ศานิตย์  มหถาวร

58. พลเรือเอก  ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ

59. พลเอก  ศุภรัตน์  พัฒนาวิสุทธิ์

60. พลเอก  สกนธ์  สัจจานิตย์

61. พลเอก  สกล  ชื่นตระกูล

62. พลเรือโท  สนธยา  น้อยฉายา

63. นายสม  จาตุศรีพิทักษ์

64. พลเอก  สมเจตน์  บุญถนอม

65. นายสมชาย  แสวงการ

66. นายสมบูรณ์  งามลักษณ์

67.นายสมพล  เกียรติไพบูลย์

68. นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ

69.พลเอก  สมหมาย  เกาฏีระ

70. พลเอก  สสิน  ทองภักดี

71. พลเอก  สิงห์ศึก  สิงห์ไพร

72. นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย

73. พลเอก  สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์

74. นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์

75. พลเอก  อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์

76. พลอากาศเอก  อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ

77. นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล

78. พลเอก  อักษรา  เกิดผล

79. พลโท  อำพน  ชูประทุม

80. พลเอก  อุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์

81. พลเอก  อู้ด  เบื้องบน

 

อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จำนวน 25 คน ได้แก่

1. นายคำนูณ  สิทธิสมาน

2. นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน

3. พลเอก  ธวัชชัย  สมุทรสาคร

4. พลเอก  นาวิน  ดำริกาญจน์

5. นายนิพนธ์  นาคสมภพ

6. นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง

7. นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

8. นางประภาศรี  สุฉันทบุตร

9. นายประมนต์  สุธีวงศ์

10. นางผาณิต  นิติทัณฑ์ประภาศ

11. นายพลเดช  ปิ่นประทีป

12. พลเรือเอก  พะจุณณ์  ตามประทีป

13. นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา

14. พลอากาศเอก  มนัส  รูปขจร

15. พันตำรวจตรี  ยงยุทธ  สาระสมบัติ

16. พลเอก  วัฒนา  สรรพานิช

17. นายวันชัย  สอนศิริ

18. พลเอก  วิชิต  ยาทิพย์

19. นายวิวรรธน์  แสงสุริยะฉัตร

20. นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน

21. นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา

22. นายสมเดช  นิลพันธุ์

23. นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์

24. นายเสรี  สุวรรณภานนท์

25. นายอำพล  จินดาวัฒนะ

 

ส.ว. โดยตำแหน่ง จำนวน 6 คน  ได้แก่

1. พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา

2. พล.อ. พรพิพัฒน์  เบญญศรี

3. พล.ร.อ. ลือชัย  รุดดิษฐ์ (อดีต สนช.)

4. พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน (อดีต สนช.)

5. พล.อ.ณัฐ  อินทรเจริญ (อดีต สนช.)

6. พล.อ.อภิรัชต์  คงสมพงษ์ (อดีต สนช.)

 

และอื่นๆ ประกอบด้วย

อดีตข้าราชการ, นักวิชาการ, ตัวแทนภาคธุรกิจ และตัวแทนภาคประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 121 คน

นอกจากนี้ จากจำนวนรายชื่อ ส.ว. ทั้งหมด พบว่า มีอย่างน้อย 4 รายชื่อ ที่เป็นพี่น้อง กับบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งในรัฐบาลปัจจุบัน อาทิ

  • พล.อ.ปรีชา  จันทร์โอชา เป็นน้องชายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  • พล.ร.อ.ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ  เป็นน้องชายของ  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
  • พล.อ.ต. เฉลิมชัย  เครืองาม เป็นน้องชายของ  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
  • นายสม  จาตุศรีพิทักษ์  เป็็นพี่ชายของ นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด