ข่าว

ขบวนพยุหยาตราชลมารค ครั้งแรกในรัชกาลที่ 10 [ภาพชุด]

ครั้งแรกในรัชกาลที่ ๑๐ ภาพประวัติศาสตร์ของประเทศไทย การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

พระราชพิธีเบื้องปลาย

ที่มา : http://phralan.in.th/coronation/finalceremoniesdetail.php?id=828

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 การเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ไทยนับแต่โบราณ นอกจากการเสด็จพระราชดำเนินทางบก ที่เรียกว่า “พยุหยาตราทางสถลมารค” แล้ว ยังมีการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ ที่เรียกว่า “พยุหยาตราทางชลมารค” เป็นเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญยิ่งเช่นกัน การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและสืบทอดต่อกันมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์


ตามที่มีประกาศสํานักพระราชวัง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้มีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ประชาชนได้สัมผัสไปแล้ว เมื่อวันที่ 5  พฤษภาคม 2562
และประชาชนจะได้สัมผัสขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในครั้งนี้ ทีมช่างภาพ SpringPhoto ได้เก็บภาพบรรยากาศการรอรับเสด็จตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตลอดจนถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเลียบพระนคร เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง ในประมวลภาพชุดนี้