Breaking การเมือง

“เพื่อไทย” ค้านไพรมารีโหวต 

วันที่ 27-6-60- นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคเพื่อไทย เผยว่า วันนี้พรรคได้ทำหนังสือถึงประธาน กรธ. ประธาน สนช. และประธาน กกต. เพื่อแสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย กับระบบการคัดเลือกผู้สมัครขั้นต้น (Primary Vote) ตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติมในชั้นกรรมาธิการของ สนช. และได้ผ่านความเห็นชอบของ สนช. ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 60 โดยให้เหตุผลว่า การคัดเลือกผู้สมัครของพรรคนั้น ทุกครั้งต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วว่ามีความนิยมในตัวผู้สมัครท่านใด เหมือนการหยั่งเสียงเบื้องต้น การคัดเลือกก็มีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรคโดยคณะกรรมการคัดเลือกก็แต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่พรรค อันประกอบด้วยกรรมการบริหารสาขาพรรค และสมาชิกพรรค การคัดเลือกจึงมีความรอบคอบและได้ผู้สมัครที่มีความเหมาะสมในการลงสมัครซึ่งสอดคล้องกับร่างฉบับของ กรธ. แต่การคัดเลือกผู้สมัครขั้นต้นตามร่างกฎหมายพรรคการเมืองดังกล่าว กลับให้เป็นสิทธิค่อนข้างเด็ดขาดแก่สมาชิกในพื้นที่ของสาขาและพื้นที่ของตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ซึ่งสมาชิกเพียง 100 คน กรณีของสาขา และ 50 คน กรณีของตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ก็มีสิทธิคัดเลือกผู้สมัครได้ซึ่งวิธีการดังกล่าวอาจทำให้เกิดปัญหาหลายประการทั้งการบล็อกโหวต การรับฟังความคิดเห็นที่ไม่ทั่วถึง เป็นภาระค่าใช้จ่ายของพรรคที่สูงทำให้เกิดปัญหาความแตกแยกในพรรค ทำให้เกิดปัญหากับพรรคขนาดกลางและเล็กได้ และปัญหาเรื่องระยะเวลาการส่งผู้สมัครของพรรคที่อาจดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาการรับสมัครของ กกต. อีกทั้งหากมีการร้องเรียนว่ากระบวนการคัดเลือกไม่ถูกต้อง อาจทำให้พรรคต้องเสียโอกาสในการส่งผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นได้ นอกจากนี้ตัวบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับสาขาและตัวแทนพรรคประจำจังหวัดเองยังมีความไม่ชัดเจนที่อาจตีความได้หลายนัยที่สมควรจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งพรรคได้เสนอไปพร้อมกันแล้ว