Breaking ข่าว

กกร.พบพรเพชรยื่นหนังสือค้าน  กม.คุมเเรงงานต่างด้าว 

วันที่ 29-6-60-นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. และ นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ สนช. รับหนังสือจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) นำโดยนายเจน นำชัยศิริ สนช. ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ สนช.ในฐานะประธานสภาหอการค้าไทย เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาในภาคปฏิบัติตามพ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิกสมาคมการค้า หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ และสมาชิกผู้ประกอบการทั่วประเทศ ถึงปัญหาในการปฏิบัติตาม พ.ร.ก. ซึ่งมีบทลงโทษสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SMEs) ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนกลุ่มวิถีชุมชนที่จ้างแรงงานต่างด้าว  

ซึ่ง กกร. เห็นว่าควรให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั่วประเทศ ณ ศูนย์เบ็ดเสร็จด้านแรงงานอีกครั้งตามระยะเวลาที่กระทรวงแรงงานเห็นสมควร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้เข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ กกร. และผู้แทนภาคเอกชน เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อกฎหมายอนุบัญญัติ 39 ฉบับ ซึ่งควรให้มีการกำหนดกฎหมายอนุบัญญัติเฉพาะในการจ่ายค่าชดเชยแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานกับนายจ้างในประเทศ อีกทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พ.ร.ก. ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้ประกอบการ ตลอดจนให้มีการตั้งศูนย์ในการให้คำปรึกษาของกระทรวงแรงงาน ในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน  

นายพรเพชร กล่าวว่า สำหรับ พ.ร.ก. ดังกล่าว ก่อนที่สนช.จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ จะต้องมีการปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าควรจะให้กรรมาธิการที่เกี่ยวข้องศึกษาและพิจารณา เผื่อว่าจะมีข้อสังเกตประการใด ที่จะมีการนำส่งไปสู่การปรับปรุง ร่าง พ.ร.ก. ฉบับนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องมีบทเฉพาะกาล และจะให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทำรายงานเพื่อเป็นข้อสังเกตแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติ ในการพิจารณา พ.ร.ก. ฉบับนี้ต่อไปในสัปดาห์หน้า 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน