svasdssvasds

ประกาศราชกิจจาฯ ให้นายจ้าง ลูกจ้าง เลื่อนส่งเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้ถึง ธ.ค. 2563

ประกาศราชกิจจาฯ ให้นายจ้าง ลูกจ้าง เลื่อนส่งเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้ถึง ธ.ค. 2563

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วานนี้ (5 พ.ค. 63) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ จากโควิด-19 เลื่อนส่งเงินสมทลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้ถึง ธันวาคม 2563

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงนามในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจสาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกจ้างและนายจ้างซึ่งได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อันส่งผลกระทบต่อ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 

ข้อ 1 ให้ลูกจ้างหรือนายจ้างที่ได้รับผลกระทบด้านฐานะการเงินจากสถานการณ์ การระบาดของโควิด-19  สามารถหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่งวดนําส่งเงินปัจจุบัน จนถึงงวดนําส่งเงิน ของเดือนธันวาคม 2563 โดยฝ่ายลูกจ้าง และนายจ้างที่ไม่ได้นําส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบในช่วงนี้ ให้ถือว่าสถานภาพยังคงอยู่ และนับต่อเนื่องไปได้

ในกรณีนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่ง หากลูกจ้างรายใดประสงค์จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพก็สามารถดําเนินการได้ โดยนายจ้าง จะส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้างรายนั้นหรือไม่ก็ได้

ข้อ 2 การหยุดหรือเลื่อนการนําส่งเงินเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็นการชั่วคราว จะต้อง ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สมาชิก โดยคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุมนั้นจะต้องเป็นไป ตามที่กําหนดในข้อบังคับกองทุน หรือต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

หากไม่ได้กําหนดในข้อบังคับกองทุนและในกรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สมาชิกได้ ให้กรรมการ ในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้ความเห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์ให้หยุดหรือเลื่อนส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเป็นการชั่วคราว

สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ประกอบด้วยนายจ้างหลายราย (Pooled Fund) ให้ใช้มติที่ประชุมของสมาชิกของนายจ้างรายนั้น ๆ หรือมติคณะกรรมการกองทุน นายจ้างรายนั้น ๆ เป็นเกณฑ์

ข้อ 3 ให้นายจ้างหรือคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแจ้งการขอหยุดหรือเลื่อน การส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพต่อนายทะเบียนพร้อมเอกสาร ดังนี้

(1) หนังสือรับรองจากนายจ้างซึ่งรับรองว่ามีปัญหาในการดําเนินกิจการ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 และมีปัญหาฐานะการเงินจริง โดยมีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายจ้างรายนั้น ๆ เป็นผู้ลงลายมือชื่อ และ

(2) รายงานการประชุมใหญ่สมาชิก หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายงานว่า นายจ้างมีปัญหาในการดําเนินกิจการอันเนื่องมาจาก สถานการณ์โควิด-19 และมีปัญหาฐานะการเงินจริง และมีมติ ที่ระบุรายละเอียดว่ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะให้มีการหยุดหรือเลื่อนส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบ เป็นการชั่วคราวถึงเมื่อใด (ไม่เกินงวดนําส่งเงินของเดือนธันวาคม 2563)

ข้อ 4 เมื่อลูกจ้างและนายจ้างจะส่งเงินสะสมและเงินสมทบตามข้อ 1 เข้ากองทุนสํารอง เลี้ยงชีพต่อไป ให้แจ้งนายทะเบียนทราบ

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศราชกิจจาฯ ให้นายจ้าง ลูกจ้าง เลื่อนส่งเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้ถึง ธ.ค. 2563

 

ประกาศราชกิจจาฯ ให้นายจ้าง ลูกจ้าง เลื่อนส่งเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้ถึง ธ.ค. 2563

 

related