svasdssvasds

กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ทุ่มพันล้านลุยศึกษา 5G หวังสร้างประโยชน์สาธารณะ

กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ทุ่มพันล้านลุยศึกษา 5G หวังสร้างประโยชน์สาธารณะ

กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เผยงบฯ วิจัย ปี 64! 1.1 พันล้านบาท ลุยงานวิจัย 5G เต็มสูบ เล็งผลักดัน "ดิจิทัลอีโคซิสเต็ม - วิทยุดิจิทัล" สร้างประโยชน์สาธารณะ

กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เผยแผนจัดสรรงบฯวิจัยรับปี 2564 เดินหน้าพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมรับยุค 5G เน้นใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไร้สายประสิทธิภาพสูงขับเคลื่อนสังคม พร้อมสร้างประโยชน์สาธารณะ ภายใต้วงเงิน 1,100 ล้านบาท อาทิ การสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล และการพัฒนาระบบวิทยุดิจิทัล โดยวงเงินดังกล่าว ได้ถูกจัดสรรเป็นทุน 2 ประเภท ได้แก่ ทุนประเภทที่ 1 ทุนเปิดกว้าง วงเงิน 400 ล้านบาท และ ทุนประเภทที่ 2 ทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประกาศกำหนด วงเงิน 700 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2563 กทปส. ได้ผลักดันให้เกิดโครงการสำคัญ อาทิ 'มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์' นวัตกรรมตรวจวัดอุณหภูมิสัญชาติไทย ที่แม่นยำเทียบเท่าต่างชาติ 'คลาวด์ แอนด์ เอดจ์ คอมพิวติ้ง' สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัล

นิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนา นายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดเผยว่า กทปส. ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายไร้สาย ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะสูงสุด ได้กำหนดกรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบวงเงิน 1,100 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการอนุมัติงบฯ จากการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G โครงข่ายไร้สายประสิทธิภาพสูง สู่การพัฒนางานวิจัยเพื่อร่วมขับเคลื่อนใน 3 กลุ่มสำคัญ ดังนี้ 'กิจการโทรคมนาคม' การสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้ พร้อมปั้นบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน 5G 'กิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์' การพัฒนาระบบวิทยุดิจิทัล และเทคโนโลยี 4K 8K ในกิจการโทรทัศน์ และ 'คุ้มครองผู้บริโภค' การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบการสื่อสารต่าง ๆ ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

มิวเทอร์ม-เฟซเซนซ์

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับวงเงินดังกล่าวที่ กทปส. ได้ดำเนินการจัดสรรนั้น แบ่งออกเป็นประเภททุนต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

·   ทุนประเภทที่ 1 ทุนเปิดกว้าง (Open Grant) โครงการที่เกิดจากผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงิน กทปส.  ภายใต้วงเงิน 400 ล้านบาท โดยจะเปิดให้ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 5 เมษายน 2564

·  ทุนประเภทที่ 2 ทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประกาศกำหนด โดยแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ทุนตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน และ ทุนต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมวงเงิน 700 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 กทปส. ได้ดำเนินการจัดสรรงบฯ 2,900 ล้านบาท ผลักดันโครงการต่าง ๆ ครอบคลุม 4 ด้านสำคัญดังนี้ 1. ด้านบริการเพื่อสังคม (USO) การดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 2. ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) การศึกษาวิจัยและพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร 3. ด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (HRD) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) ครอบคลุมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อาทิ 'มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์' (μTherm-FaceSense) นวัตกรรมตรวจวัดอุณหภูมิสัญชาติไทย ที่แม่นยำเทียบเท่าต่างชาติ 'ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีวีอาร์' (VR) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และหลักสูตรเทคโนโลยีเสมือน หนุนปั้นบุคลากรรับเทรนด์ดิจิทัล โครงการพัฒนา 'คลาวด์ แอนด์ เอดจ์ คอมพิวติ้ง' (Cloud & Edge Computing) สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัล ฯลฯ

กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ทุ่มพันล้านลุยศึกษา 5G หวังสร้างประโยชน์สาธารณะ
กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ทุ่มพันล้านลุยศึกษา 5G หวังสร้างประโยชน์สาธารณะ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ทุ่มพันล้านลุยศึกษา 5G หวังสร้างประโยชน์สาธารณะ

 

ทั้งนี้ สำหรับโครงการหรือกิจกรรม ที่ผู้สนใจยื่นขอรับการจัดสรรเงินจาก กทปส. จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน จะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ มีเป้าหมายและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ขอโดยตรง และต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณอื่นมาก่อน โดยสามารถศึกษาหรือติดตามรายละเอียดการขอรับทุนฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/BTFPNEWS และเว็บไซต์ https://btfp.nbtc.go.th นายนิพนธ์ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2554-8121 และ  0-2554-8113 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด