Spring News

นายกฯ ย้ำหัวหน้าส่วนราชการ ต้องปฏิบัติงานบนความถูกต้อง

04 มี.ค. 2564 เวลา 9:59 น.

นายกรัฐมนตรีย้ำหัวหน้าส่วนราชการ ต้องปฏิบัติงานบนความถูกต้อง ยึดหลัก Good Governance เน้นประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ใช้โซเชียลเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่

วันนี้ (4 มี.ค. 64) เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference เน้นการทำงานคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินทั้งระบบของประเทศ เริ่มตั้งแต่ระดับนโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และระดับรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง ไปสู่ระดับพื้นที่  เน้นให้หัวหน้าส่วนราชการบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่และท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ บนความต้องการของประชาชนและระดับพื้นที่ขึ้นมา ทั้ง Top Down และ Bottom Up  โดยยึดหลัก Good Governance คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วยความสุจริต โปร่งใส และอยู่บนความถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่กำหนดไว้ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทำงานบรรลุผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ยังเน้นถึงการบริหารจัดแนวใหม่ เพื่อให้ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโต ก้าวหน้าภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกันนี้ขอบคุณทุกหน่วยงานและประชาชนที่ร่วมกันรับมือกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ สามารถควบคุมได้ผู้ติดเชื้อลดลง ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นมาโดยลำดับ ซึ่งจะมอบหมายให้ ศบค. ไปพิจารณามาตรการผ่อนปรนเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างสามารถเดินไปได้และทำให้เกิดผลดีกับประชาชนโดยรวม สำหรับการจัดหาวัคซีนโควิด-19 รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่และดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอื้อผลประโยชน์ต่อบุคคลใดทั้งสิ้น โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์พิจารณาผู้พิจารณาให้การดำเนินการให้เป็นไปด้วยเหมาะสมและเกิดความปลอดภัย ขณะนี้ได้เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปบ้างแล้ว และจะมีการทยอยฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นตามลำดับ

นายกรัฐมนตรี ยังแสดงความห่วงใยแม้จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยจะลดลงและมีวัคซีนโควิด-19 แล้ว แต่ในต่างประเทศยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยู่ จึงขอให้ทุกคนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอยู่ ล้างมือให้สะอาด เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดที่จะเกิดขึ้น

ในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้ฝากให้หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ใหม่ให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยน ดึงสื่อโซเชียลมาใช้ให้เข้าถึงประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งช่วยกันเผยแพร่สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ทั้งการแก้ปัญหาโควิด-19 การขับเคลื่อนแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ โดยทำงานเชิงรุกที่มีการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนที่ชัดเจน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด