ผลโพลกว่า 60 % ระบุได้รับผลกระทบมากถึงมากที่สุด จากโควิด 19 ระลอกใหม่

18 เม.ย. 2564 เวลา 10:06 น. 9

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจเรื่องล้มและลุกทันที ในหัวข้อความทุกข์ ความเดือดร้อนฯ ผู้ตอบแบบสอบถาม 35.6 % ระบุ ไม่พอกิน ไม่พอใช้ ทุกข์หนักมาก ถึงมากที่สุด ส่วนหัวข้อผลกระทบฯ 60.5 % ระบุว่า ได้รับผลกระทบมาก ถึงมากที่สุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอ

ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ล้มและลุกทันที กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,506 ตัวอย่าง ในช่วงโควิด 19 ระบาดระลอกใหม่ ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 12 – 17 เมษายน 2564 และเผยแพร่วันที่ 18 เมษายน โดยผลสำรวจทั้งหมดดังนี้

หัวข้อที่ 1 ระดับความทุกข์เดือดร้อนเรื่องเงินในกระเป๋า ช่วงระบาดโควิดรอบใหม่

อันดับ 1 ไม่พอกิน ไม่พอใช้ ทุกข์หนักมาก ถึงมากที่สุด 35.6 %

อันดับ 2 ไม่ค่อยพอกิน ไม่ค่อยพอใช้ 31.2 %

อันดับ 3 พออยู่ พอกิน 25.6 %

อันดับ 4 เหลือกิน เหลือใช้ 7.6 %

หน้ากากอนามัย

หัวข้อที่ 2 ข้อเทจ็จริงที่เกิดขึ้นในช่วงระบาดโควิดรอบใหม่

อันดับ 1 เชิดชูบุคลากรทางการแพทย์และ อสม. กระทรวงสาธารณสุข ทำงานดี เสียสละ 77.7 %

อันดับ 2 การทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด น่าเชื่อถือ 64.6 %

อันดับ 3 มีการทุจริตในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดทำโควิดแพร่เชื้อ 62.6 %

อันดับ 4 มีความเคร่งครัดบังคับใช้กฎหมายป้องกันโควิดในระดับจังหวัด 61.8 %

อันดับ 5 การบริหารจัดการปัญหาโควิด โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และหน่วยอื่น ๆ ทำได้ดี 60.7 %

อันดับ 6 คุณภาพการให้บริการจากเจ้าหน้าที่รัฐ โดยรวมดี 60.5 %

อันดับ 7 คุณภาพการให้บริการ เอาใจใส่ลูกค้าของธุรกิจต่างๆ โดยรวมดี 59.8 %

อันดับ 8 การทำงานของผู้บังคับการตำรวจจังหวัด น่าเชื่อถือ 59.8 %

อันดับ 9 นักการเมืองลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน 58.7 %

อันดับ 10 ผลผลิตทางการเกษตรและธุรกิจด้านการเกษตรดี 51.3 %

หน้ากากอนามัย

หัวข้อที่ 3 ระดับผลกระทบ ความเสียหาย ช่วงโควิด 19 รอบใหม่

อันดับ 1 มาก ถึง มากที่สุด 60.5 %

อันดับ 2 ปานกลาง 35.7 %

อันดับ 3 น้อย ถึง น้อยที่สุด 3.8 %

หัวข้อที่ 4 ระดบัความเป็นไปได้โอกาส ลุกขึ้นทา มาหากินต่อ ฟื้นตัวได้

อันดับ 1 มาก ถึง มากที่สุด 54.9 %

อันดับ 2 ปานกลาง 34.2 %

อันดับ 3 น้อย ถึง น้อยที่สุด 10.9 %

ที่มา ซูเปอร์โพล : สำรวจเรื่อง ล้มและลุกทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด