ปทุมธานี-สุราษฎร์ธานี ยกระดับสกัดโควิด ปิดสถานที่เสี่ยง-งดออกจากบ้าน

26 เม.ย. 2564 เวลา 6:47 น. 1

ปทุมธานี-สุราษฎร์ธานี ยกระดับสกัดโควิด-19 สั่งปิดสถานที่เสี่ยง-งดออกจากบ้าน ปทุมธานี 3 ทุ่ม สุราษฎร์ฯ 4 ทุ่ม ถึงตี 4 พร้อมบังคับสวมหน้ากากอนามัย

26 เมษายน2564 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดปทุมธานี ออกคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวและกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติมป้องกันการเเพร่ระบาดโควิด- 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1 การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคดังต่อไปนี้ เป็นการชั่วคราว

(1) สนามชนโค สนามชนไก่ สถานที่ซ้อมประลองไก่ สนามกัดปลา รวมทั้งสนามซ้อมหรือสนามประกวด แข่งขัน ฝึกซ้อมสัตว์ หรือกิจกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน

(2) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

(3) สถานที่เล่นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนน้ำและสวนสนุก ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

(4) ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา

(5) สระว่ายน้ำสาธารณะ รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้านหรืออาคารชุดพักอาศัย

ข้อ 2 การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

(1) ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของข้อกำหนด (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

ก.เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข.เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือให้การอุปการะแก่บุคคล

ค.เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

(2) ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 10คน เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่ ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ข้อ 3 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด กำหนดมาตรการควบคุม ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราซการกำหนด ดังนี้

(1) การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา 23.00 น. ในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่น

(2) ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุราตลอดเวลา

(3) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

(4) ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆแต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา 04.00 น.

(5) ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่ นั้น ๆ แต่ไม่เกินเวลา 21.00 น.

(6) สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการ ดังกล่าว ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ และงดการเล่นแบบรวมกลุ่ม การอบตัวหรืออบไอน้ำแบบรวม

ข้อ 4 กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติม

(1) ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถานหรือสถานที่ทำงาน หรือเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ใด ๆ สำหรับบุคคลซึ่งอยู่ในร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ใด ๆ ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่น หรืออยู่รวมกันของคนหมู่มาก ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วยทุกครั้ง ตลอดเวลาผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

(2) ให้ประชาชนงดการรวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกสถานที่ เว้นแต่การดื่มของสมาชิกภายในครอบครัวภายในที่พักอาศัยเท่านั้น

ข้อ 5 การขอความร่วมมือประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้

(1) งดออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักภายหลังเวลา 21.00-04.00 น.ของวันถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

(2) จัดให้มีการดำเนินการรูปแบบปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบโดยอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) การสลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ หรืองดการรับประทานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในบรรดาประกาศและคำสั่งที่ได้ออกไว้ก่อนหน้านี้ให้มีผลบังคับใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ปทุมธานี-สุราษฎร์ธานี ยกระดับสกัดโควิด ปิดสถานที่เสี่ยง-งดออกจากบ้าน

ปทุมธานี-สุราษฎร์ธานี ยกระดับสกัดโควิด ปิดสถานที่เสี่ยง-งดออกจากบ้าน

ปทุมธานี-สุราษฎร์ธานี ยกระดับสกัดโควิด ปิดสถานที่เสี่ยง-งดออกจากบ้าน

ด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี ในฐานะ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ออกคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2521/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 19) กำหนดมาตรการสำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ และสั่งปิดสถานที่บางประเภทที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมิให้ขยายไปวงกว้าง โดยมาตรการป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19 มีดังนี้

1. งดหรือเลื่อนจัดอบรม สัมมนา ประชุม และกิจกรรมลักษณะเดียวกัน เว้นแต่เร่งด่วน ภายใต้เงื่อนไข

2. ผู้เดินทางเข้าจังหวัด จากพื้นที่สีแดง(18จังหวัด) และจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 100 ราย ต้องแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นเดินทางเข้าสุราษฎร์ธานี ออกโดยจังหวัดต้นทาง กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เว้นผู้เดินทางผ่านไปจังหวัดอื่น / สแกน QR Code : SAVE SURAT / ติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ภายใน 24 ชม. และใช้มาตรการกักกันตัวอยู่บ้าน จนครบ 14 วัน หรือตลอดเวลาที่อยู่ในสุราษฎร์ธานี

3. ปิดชั่วคราว สถานบริการทุกแห่ง สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สถานที่ออกกำลังกายที่อยู่ในอาคาร สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกายสาธารณะ สวนสาธารณะ ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต สนามมวย สนามซ้อมมวย โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ สถาบันลีลาศ สอนเต้นรำ สระว่ายน้ำทุกประเภท สวนน้ำ ตู้เกม สวนสนุก เครื่องเล่นเด็กทั้งในและนอกห้างฯ สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกเวชกรรมเสริมความงามและสถานที่เสริมความงาม สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดแผนโบราณ นวดแผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ สปา อบไอน้ำ อบสมุนไพร สถานที่สักและเจาะผิวหนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนตาดีกาประจำมัสยิด สถานรับเลี้ยงเด็ก ยกเว้นสถานรับเลี้ยงเด็กในสถานพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ(ยกเว้นที่ให้พักค้างคืน ต้องมีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด) ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่องพระบูชา 

4. ขอความร่วมมืองดออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 22.00-04.00 น. ในวันรุ่งขึ้น 

5. ขอความร่วมมือ งดรวมกลุ่มสังสรรค์ ดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเคหสถาน

6.ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าเบ็ดเตล็ด ปิดให้บริการ 22.00-04.00 น. ในวันรุ่งขึ้น

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดให้บริการ 11.00-21.00 น. ให้งดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ตลาด ตลาดนัด ตลาดเปิดท้าย เปิดเฉพาะจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ อาหารสัตว์ ยา ร้านดอกไม้สด เวชภัณฑ์และสินค้าเบ็ดเตล็ดเพื่อความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ร้านตัดผมร้านเสริมสวย จัดระบบบัตรคิว ไม่ให้มีการพักรอในร้าน

7.กรณีจำเป็นเร่งด่วน ให้นายอำเภอท้องที่โดยความเห็นชอบของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสามารถสั่งปิดพื้นที่ สถานที่ กิจการหรือกิจกรรม ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ต้องระวางโทษตามกฎหมายตั้งแต่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง

ปทุมธานี-สุราษฎร์ธานี ยกระดับสกัดโควิด ปิดสถานที่เสี่ยง-งดออกจากบ้าน

ปทุมธานี-สุราษฎร์ธานี ยกระดับสกัดโควิด ปิดสถานที่เสี่ยง-งดออกจากบ้าน

ปทุมธานี-สุราษฎร์ธานี ยกระดับสกัดโควิด ปิดสถานที่เสี่ยง-งดออกจากบ้าน

ปทุมธานี-สุราษฎร์ธานี ยกระดับสกัดโควิด ปิดสถานที่เสี่ยง-งดออกจากบ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด