Spring News

เช็กสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร ด้วยบัตรประชาชน ตรวจสอบเงินเข้า 600 บาท

07 พ.ค. 2564 เวลา 3:21 น. 1.5k

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชน 7 พ.ค. 64 เงินเข้าวันแรก 600 บาท โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ตรวจสอบสิทธิของผู้ปกครองที่มีเด็กในอุปการะได้ที่นี่

เช็กสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร ด้วยบัตรประชาชน ตรวจสอบเงินเข้า 600 บาท

7 พ.ค. 2564 เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนพฤษภาคมถูกโอนจ่าย 600 บาท ซึ่งเป็นการเยียวยาจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี 

เงินอุดหนุนบุตร 2564

หลักเกณฑ์ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร

- พ่อแม่เด็ก (คนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย)

- เด็กสัญชาติไทย

- เด็กอายุแรกเกิด - 6 ปี

- เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

- ไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือเอกชน

- อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองพ่อแม่ หรือผู้อุปการะที่มีรายได้รายน้อย เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

 

สถานที่รับลงทะเบียน

กรุงเทพมหานคร : ที่สำนักงานเขต

เมืองพัทยา : ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค : ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

วิธีลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร รับเงิน 600 บาท

- ผู้ปกครองเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน (ของตนเอง) และสูติบัตรเด็กแรกเกิด

- สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง

- สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (หน้าที่ 1 ที่มีชื่อของมารดา)

- ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ หรือหลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง

- สำเนายืนยันตัวตน อาทิ บัตรข้าราชการ, บัตรประจำตำแหน่ง หรือเอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

- ดาวน์โหลด แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) โหลดคลิก และ แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) โหลดคลิก

 

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด