Spring News

บุรีรัมย์ ใช้ยาแรง บังคับฉีดวัคซีนโควิด กลุ่มเสี่ยง ไม่ฉีดมีโทษ ติดคุก

14 พ.ค. 2564 เวลา 1:43 น.

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ เอาจริง ออกคำสั่ง ใครรู้ตัวเป็น "กลุ่มเสี่ยง" ต้องบังคับฉีดวัคซีนโควิด เพื่อป้องกันไม่ให้โรคติดต่ออันตรายแพร่ระบาดออกไป หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งมีโทษ "ติดคุก"

วันที่ 13 พ.ค. 2564 นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ ออกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๑๓ / ๒๕๖๔ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย และหลายจังหวัดยังคงมีอัตราป่วยและอัตราป่วยตายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๒ (๗) มาตรา ๓๔ (๒) และมาตรา ๔๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๖ (๑) ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อ ๗ (๑) ของกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 90 พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการ ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วให้ออกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ประชาชนทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือบุคคลที่มา ปฏิบัติงานในจังหวัดบุรีรัมย์ และหรือพักอาศัยในจังหวัดบุรีรัมย์ ทําการประเมินตนเองตามแบบประเมินความเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดบุรีรัมย์ที่กําหนดตามเอกสารแนบท้ายคําสั่งนี้ ต่ออาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในชุมชน/หมู่บ้าน ที่ท่านพักอาศัยอยู่ โดยกระบวนการ อสม. เคาะประตูบ้าน หรือ ผ่านระบบออนไลน์ QR code BURIRAM IC ในฐานข้อมูลกลางจังหวัดบุรีรัมย์สําหรับบริการวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือผ่านศูนย์ประสานงานรับบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลใกล้บ้าน เกี่ยวกับความเสี่ยงใน การติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่จัดกลุ่มการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อ ๒ ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจพบหรืออาจตรวจ พบว่าบุคคลใดหรือบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ เป็นผู้ที่มีความเสี่ยง/อาจมีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เจ้าพนักงานนั้นมีอํานาจสั่งให้ผู้ที่มีความเสี่ยง/อาจมีความเสี่ยงที่จะติดโรคนั้น ได้รับการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามวัน เวลา และ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานนั้นกําหนด เพื่อป้องกันมิให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่หรืออาจแพร่ออกไป

ข้อ ๓ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตามข้อ ๑ มีโทษตามนัยมาตรา ๔๔ แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตาม ข้อ ๒ มีโทษตามนัยมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ

บุรีรัมย์ ใช้ยาแรง บังคับฉีดวัคซีนโควิด กลุ่มเสี่ยง ไม่ฉีดมีโทษ ติดคุก

บุรีรัมย์ ใช้ยาแรง บังคับฉีดวัคซีนโควิด กลุ่มเสี่ยง ไม่ฉีดมีโทษ ติดคุก

บุรีรัมย์ ใช้ยาแรง บังคับฉีดวัคซีนโควิด กลุ่มเสี่ยง ไม่ฉีดมีโทษ ติดคุก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด