Spring News

องค์การเภสัชกรรม สำรองยา "ฟาวิพิราเวียร์" เพิ่ม 5.5 ล้านเม็ด รองรับผู้ป่วย

14 พ.ค. 2564 เวลา 4:40 น. 35

องค์การเภสัชกรรมเพิ่มการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์อีก 5.5 ล้านเม็ด โดยในวันที่ 14 พ.ค.นี้ มาถึงคลังยาองค์การเภสัชกรรม 3 ล้านเม็ด และวันที่ 17 พ.ค. เพิ่มอีก 2.5 ล้านเม็ด พร้อมกระจายสู่หน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19

 ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า องค์การ              เภสัชกรรมได้จัดหา สำรองและกระจายยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมียาใช้ในการรักษาได้อย่างเพียงพอ โดยในวันนี้ (14 พ.ค.) ได้รับเข้าคลัง จำนวน 3 ล้านเม็ด และในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จะเข้ามาอีก จำนวน 2 ล้าน 5 แสนเม็ด  รวมเป็น 5.5 ล้านเม็ด โดยยาดังกล่าวจะมีการจัดเก็บสำรองไว้ที่คลังยาขององค์การเภสัชกรรม ที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  สำหรับกระจายยาไปสำรองในสถานพยาบาลตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป  
   

ปัจจุบันอัตราการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19  ใช้อยู่ประมาณวันละ 5 หมื่นเม็ด ซึ่งการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในการรักษาผู้ป่วยดังกล่าว จะมีแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และการป้องกันการติดเซื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งออกโดย กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางในการรักษา โดยล่าสุดได้มีฉบับปรับปรุงออกมา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นี้

ฟาวิพิราเวียร์
 

“องค์การเภสัชกรรม ยังคงมุ่งมั่นทำภารกิจในการสั่งซื้อ และนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้มียาใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอ และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาและการรักษาได้อย่างทันท่วงที” รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด