Spring News

นราธิวาส พบผู้ติดเชื้อ โควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ 3 ราย จากคลัสเตอร์ตากใบ

23 พ.ค. 2564 เวลา 3:24 น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด19 "สายพันธุ์แอฟริกาใต้" จำนวน 3 ราย จากคลัสเตอร์ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่ติดเชื้อแล้ว 81 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ชี้แจงกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ จากคลัสเตอร์ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยระบุว่า

ได้มีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกที่เป็นคลัสเตอร์ของอำเภอตากใบ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เป็นเพศชายอายุ 32 ปีอาศัยอยู่หมู่ 9 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จากการสอบสวนโรคพบว่ามารดา ภรรยา และบุตร ลักลอบจากประเทศมาเลเซียเข้ามาพักอาศัยร่วมด้วยตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

จากนั้นผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ได้เข้ารักษาตัวที่คลีนิคและสถานพยาบาลหลายแห่ง ซึ่งได้เก็บสิ่งส่งตรวจไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 และได้รับรายงานผลว่าตรวจพบเชื้อโควิค-19 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

จึงได้ทำการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 698 ราย พบเชื้อจำนวน 79 ราย และค้นหาเชิงรุกในชุมชน จำนวน 160 ราย พบเชื้อ 2 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ โดยบุคคลกลุ่มดังกล่าวมีการปกปิดประวัติในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยง มีการจัดกิจกรรม ได้แก่ การละหมาดในมัสยิดร่วมกันการสูบบารากู่

ข้อมูลล่าสุด วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. พบผู้ป่วยในคลัสเตอร์นี้จำนวน 81 ราย เป็นผู้ป่วยตำบลเกาะสะท้อน จำนวน 74 ราย ตำบลไพรวัน จำนวน 2 ราย ตำบลศาลาใหม่ จำนวน 5 ราย

ทั้งนี้ตามมาตรการด้านสาธารณสุขได้นำผู้ป่วยจำนวน 81 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อแบบไม่มีอาการ จำนวน 45 ราย มีอาการเล็กน้อยจำนวน 29 ราย อาการปานกลาง จำนวน 7 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนจำนวน 33 ราย โรงพยาบาลสนาม 2 แห่งจำนวน 41 รายและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 7 ราย โดยไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และยืนยันว่าไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

ทั้งนี้ปัจจุบันรักษาหายแล้ว จำนวน 16 ราย กำลังรักษา จำนวน 65 ราย

ส่วนมาตรการเฝ้าระหว่างสายพันธุ์แอฟริกาใต้ มีการนำสิ่งส่งตรวจจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน10 ราย พบเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ จำนวน 3 ราย โรงพยาบาลตากใบได้ทำการตรวจภูมิคุ้มกันพบว่ามี lg G ขึ้นทั้ง 3 ราย

#ขณะนี้ผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้านแล้วทั้ง3ราย(หายป่วยแล้ว)

สำหรับมาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ดำเนินการเชิงรุกติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าสถานกักกันLocal Quarantine อีกทั้งได้มีคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ปิดทั้งตำบล คำสั่งที่ 2568/2564 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 มีผลจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และติดต่อเนื่องรวมทั้งตั้งจุดตรวจเป็นรายหมู่บ้านในหมู่ 4 หมู่ 7 หมู่8 และ 4 และหมู่ 9 ตำบลเกาะสะท้อน ตั้งแต่วันที่ 23พฤษภาคมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อีกทั้งได้ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ป่วยรายแรกที่ปกปิดข้อมูลด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด