svasdssvasds

ผลโพล “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.” ชัชชาติ อันดับยังสูงกว่าคนอื่น

ผลโพล “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.” ชัชชาติ อันดับยังสูงกว่าคนอื่น

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3” อันดับ 1 ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ชัชชาติ ส่วนบิ๊กแปะ กับผู้ว่าฯ อัศวิน และผู้สัมครจากพรรคเพื่อไทย ตามมาในอันดับ 3 , 4 และ 5

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 เผยแพร่ผลสำรวจเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 64 โดยมีผลสำรวจดังนี้

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ผลสำรวจครั้งที่ 3 คนกรุงอยากให้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม.

อันดับ 1 ร้อยละ 30.62 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

อันดับ 2  ร้อยละ 23.84 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อันดับ 3 ร้อยละ 12.57 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

อันดับ 4 ร้อยละ 10.59 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

อันดับ 5 ร้อยละ 5.33 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

อัศวิน ขวัญเมือง

อันดับ 6 ร้อยละ 3.43 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล

อันดับ 7 ร้อยละ 2.82 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล

อันดับ 8 ร้อยละ 2.05 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อันดับ 9 ร้อยละ 1.75 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 9 ร้อยละ 1.75 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเลือกตั้ง

อันดับ 10 ร้อยละ 1.60 ระบุว่า จะไม่เลือกใคร (Vote No)

อันดับ 11 ร้อยละ 1.22 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ

อันดับ 12 ร้อยละ 1.14 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล

เทียบกับการสำรวจครั้งที่ 2

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ  มีสัดส่วนลดลง

ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย น.ส.รสนา โตสิตระกูล ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายสกลธี ภัททิยกุล และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ปัญหาที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแก้ไขมากที่สุด

ร้อยละ 43.64 ระบุว่า ปัญหาการจราจร

รองลงมา ร้อยละ 35.72 ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข

ร้อยละ 31.68 ระบุว่า ปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง

ร้อยละ 27.42 ระบุว่า ปัญหาน้ำท่วม

ร้อยละ 17.29 ระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง น้ำเสีย

ร้อยละ 16.91 ระบุว่า ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ

ร้อยละ 16.15 ระบุว่า ปัญหาเรื่องขยะและความสะอาด

ร้อยละ 15.16 ระบุว่า ปัญหาถนน/ทางเท้า ชำรุด

ร้อยละ 8.23 ระบุว่า ปัญหาการศึกษา 

ร้อยละ 6.17 ระบุว่า ปัญหาหาบเร่ แผงลอย

ร้อยละ 2.89 ระบุว่า ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน ร้อยละ 1.07

ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะ ปัญหาไฟริมทางไม่เพียงพอ ปัญหาคนเร่ร่อน และปัญหาการจัดสรรที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนแออัด และร้อยละ 0.15 ระบุว่า เฉย ๆ/ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ร้อยละ 12.41 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาท ขึ้นไป และร้อยละ 13.56 ไม่ระบุรายได้

ผลโพล ผู้ว่า กทม.

ที่มา อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 3

related