svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ คนกรุงอยากให้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ คนกรุงอยากให้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.

ผลสำรวจ นิด้าโพล เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1” อันดับ 1 ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ชัชชาติ และอันดับ 3 จักรทิพย์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2–3 มีนาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร

กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้รวมท้ังสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. คร้ังที่ 1

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample)ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 มีผลสำรวจทั้งหมดดังนี้

ผู้ว่าฯ กทม.

ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ

 

ผู้ว่า กทม.

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้ว่าฯ กทม.

related