Spring News

เปิดรายชื่อ 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า "วัคซีนโควิด 19" ได้

09 มิ.ย. 2564 เวลา 17:10 น. 2

 อนุญาตให้ 5 หน่วยงาน-กรมควบคุมโรค -องค์การเภสัชกรรม-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ-สภากาชาดไทย และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถสั่งหรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ได้

วันที่ 9 มิ.ย. เพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้เผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 อนุญาตให้ 5 หน่วยงานได้แก่ กรมควบคุมโรค  องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  สามารถดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง  โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 มาให้บริการ แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจาก 5 หน่วยงานข้างต้นได้ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เปิดรายชื่อ 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า "วัคซีนโควิด 19" ได้

การฉีดวัคซีน เป็นการช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมา ช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต แต่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีนร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ ทั้งนี้การฉีดวัคซีนยังคงสามารถติดเชื้อได้ เพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันตัวเองอย่างเข้ม หมั่นล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด