svasdssvasds

3 โพลระบุ ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร ที่นายกฯ ประกาศ เปิดประเทศใน 120 วัน ?

3 โพลระบุ ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร ที่นายกฯ ประกาศ เปิดประเทศใน 120 วัน ?

รวมผลโพลของทั้ง 3 สำนัก ได้แก่ ซูเปอร์โพล , สวนดุสิตโพล และนิด้าโพล ที่ได้ทำการสำรวจว่า ประชาชน มีความคิดเห็นอย่างไร ที่ พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา นายกฯ ประกาศ เปิดประเทศภายใน 120 วัน ?

จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศเปิดประเทศภายใน 120 วัน ได้มีสำนักวิจัย 3 แห่ง ประกอบด้วย ซูเปอร์โพล สวนดุสิตโพล และนิด้าโพล ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับเรื่องนี้

โดยในหัวข้อ ประชาชน มีความคิดเห็นอย่างไร ที่นายกฯ ประกาศ เปิดประเทศภายใน 120 วัน ? ของทั้ง 3 สำนักโพล มีผลสำรวจดังนี้

1.  ซูเปอร์โพล เผยแพร่ผลสำรวจ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564

ความเห็นต่อการเปิดประเทศใน 120 วันควบคู่ไปกับการควบคุมโรคการแพร่ระยาดเชื้อโควิด-19 ทุกคนได้รับวัคซีนเข็มแรก

เห็นด้วย 91.4 %

ไม่เห็นด้วย 8.6 %

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. สวนดุสิตโพล เผยแพร่ผลสำรวจ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564

สรุปแล้ว ประชาชนเห็นด้วยกับแถลงเปิดประเทศใน 120 วันของนายกฯ หรือไม่ ?

เห็นด้วย 25.90 %

ไม่เห็นด้วย 58.22 %

3.  นิด้าโพล เผยแพร่ผลสำรวจ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564

ความคิดเห็นของประชาชนต่อคำประกาศนายกฯ ที่จะต้องเปิดประเทศให้ได้ภายใน 120 วัน

เห็นด้วยมาก 12.43 %

ค่อนข้างเห็นด้วย 13.58 %

รวม 26.01 %

ไม่ค่อยเห็นด้วย 19.91 %

ไม่เห็นด้วยเลย 53.55 %

รวม 73.46 %

related