svasdssvasds

สรุปให้ เคอร์ฟิว กทม. ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ เริ่ม 12 ก.ค.

มติ ศบค.ชุดใหญ่ เคอร์ฟิว กทม. ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ ห้ามออกนอกที่พักอาศัย 21.00 - 04.00 น. พร้อมมาตรการการปฏิบัติในพื้นควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เริ่มวันที่ 12 ก.ค.นี้

มติที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เคาะมาตรการการปฏิบัติในพื้นควบคุมสูงสุด และเข็มงวด เคอร์ฟิว 10 จังหวัด ซึ่งจะเริ่มมาตรการทั้งหมดจะเริ่มในวันที่ 12 ก.ค. 64 ดังนี้  

1. มาตรการสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้

1.1 ห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็น และห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

เว้นแต่มีความจำเป็นยิ่ง หรือได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี (เคอร์ฟิว)

สรุปให้ เคอร์ฟิว กทม. ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ เริ่ม 12 ก.ค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. มาตรการสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

จำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมของบุคคลให้มากที่สุด

2.1 กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนใช้การปฏิบัติงานในลักษณะ Work From Home ให้มากที่สุด โดยไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญ และการบริการประชาชน

2.2 ระบบขนส่งสาธารณะ ปิดให้บริการได้ในห้วงเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

2.3 ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโด้รุ่ง ปิดเวลา 20.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น.

2.4 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลส์ เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธนาคารและสถาบันการเงิน ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงสถานที่ฉีดวัคซีน ทั้งนี้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.

2.5 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ห้ามบริโภคอาหารหรือสุราหรือเครื่องดื่มในร้าน โดยเปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.

2.6 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ได้แก่ นวดเพื่อสุขภาพ สปา สถานเสริมความงาม

2.7 สวนสาธารณะ สามารถเปิดให้บริการสำหรับการออกกำลังกายได้ถึงเวลา 20.00 น.

2.8 ห้ามการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคม ที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ การประกอบอาชีพ กิจกรรมทาง ศาสนาหรือกิจกรรม ตามประเพณี ที่มีการรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

เคอร์ฟิว

related