svasdssvasds

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตือนลงข้อมูลเท็จถึงจองได้ก็ไม่ได้ฉีด

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตือนลงข้อมูลเท็จถึงจองได้ก็ไม่ได้ฉีด

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศ พบการลงทะเบียน ใช้ข้อมูลวันเดือนปีเกิดเท็จเป็นจำนวนมาก เตือนถึงลงสำเร็จก็จะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากต้องเร่งฉีดให้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จากการเปิดลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนโควิด19 ผ่าน 4 ค่ายมือถือ สำหรับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไประบบตรวจพบการแจ้งข้อมูลวันเดือนปีเกิดและอายุอันเป็นเท็จ เพื่อลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ขอย้ำว่าแม้จะทำการจองได้สำเร็จแล้วก็ตาม แต่จะไม่สามารถรับวัคซีนโควิด19 ได้

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากการที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยสถาบันโรคผิวหนัง ได้ร่วมกับ 4 ค่ายมือถือเปิดให้ผู้สูงวัย ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ได้ที่ช่องทางการลงทะเบียนของ AIS, TRUE, DTAC และ NT ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันศุกร์ 16-31 กรกฎาคม 2564 ช่วงเวลา 9.00 น. – 17.00 น. นั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ขณะนี้ระบบสามารถตรวจพบการแจ้งข้อมูลเท็จจากการลงทะเบียนเป็นจำนวนมากพอสมควร ดังนั้น จึงขอเรียนแจ้งว่า สำหรับผู้จองคิวที่แจ้งข้อมูลวันเกิดและอายุเป็นเท็จเพื่อรับคิวสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แม้ท่านจะทำการจองได้สำเร็จแล้วก็ตาม แต่ทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะไม่สามารถบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ท่านได้ เนื่องจากต้องเร่งฉีดให้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือ 60 ปีขึ้นไป เพราะภารกิจหลักตอนนี้คือ การเร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอัตราการป่วยรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตสูงมากก่อน

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ และผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้สูงอายุที่ได้คิวฉีดวัคซีนจะได้รับ SMS และ QR CODE ที่มีสัญลักษณ์พิเศษเพื่อบ่งบอกว่าเป็นการจองคิวฉีดรอบผู้สุงอายุมากกว่า 60 ปี ดังนั้นจึงเรียนขอความกรุณาและขอความร่วมมือมายังประชาชนที่จะเข้ามารับบริการทุกท่านเตรียม SMS / QR CODE พร้อมบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คัดกรอง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วลดความแออัด จะเป็นพระคุณยิ่ง

related