สภากาชาดไทย เปิดข้อเท็จจริง  ปมวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส

18 ก.ค. 2564 เวลา 9:54 น. 6

สภากาชาดไทย ชี้แจงหลังถูกกล่าวหาว่าวัคซีนโมเดอร์นา1 ล้านโดสที่จัดซื้อ มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัคซีนโมเดอร์นา 5 ล้านโดสที่องค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อ ยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการตัดยอดออกมาจากองค์การเภสัชกรรม แต่เป็นการสั่งจองไว้ก่อนแล้ว

18 ก.ค.64 สภากาชาดไทยได้ออกหนังสือประกาศชี้แจงระบุข้อความว่า ตามที่มีกระแสข่าวเรื่องการจัดซื้อวัคซีนโควิด -19 Moderna ของสภากาชาดไทย จำนวน 1 ล้านโดส ซึ่งมีผู้เข้าใจว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 Moderna ที่องค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อ จำนวน 5 ล้านโดส และสภากาชาดไทยขอแบ่งสรรวัคชีนโควิด-19 Moderna จาก ยอดสั่งซื้อ 5 ล้านโดสนั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ขอเรียนว่า สภากาชาดไทยได้ดำเนินการติดต่อขอสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 Moderna กับบริษัทผู้แทนจำหน่ายมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เมื่อรัฐบาลมอบให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการจัดซื้อและนำเข้าวัคชีนโควิด-19 Modema บริษัทผู้แทนจำหน่ายจึงได้ขอให้องค์การเภสัชกรรมได้สั่งวัคชีนเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ล้านโดส ให้สภากาชาดไทยด้วย โดยบริษัทผู้แทนจำหน่ายได้แจ้งยืนยันกับองค์การเภสัชกรรมตั้งแต่ต้นว่า วัคชีนโควิด-19 Modema ที่จะเข้ามาปลายปีนี้ เป็นของสภากาชาดไทย จำนวน 1 ล้านโดส

 

ดังนั้นการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 Moderna จำนวน 1 ล้านโดสของสภากาชาดไทย จึงไม่ได้เป็นการตัดยอดออกมาตามที่เข้าใจ แต่เป็นการสั่งจองไว้ก่อนต่างหากจากวัคซีนจำนวน 4 ล้านโดส

 

สภากาชาดไทยขอเรียนว่าสภากาชาดไทยในฐานะองค์การสาธารณกุศลมีภารกิจสนับสนุนหน่วยงาน ภาครัฐในการดำเนินการด้านมนุษยธรรม มีความพยายามในการจัดหาวัคนโควิด-19 เพิ่มเสริมในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้สภากาขาดไทยได้พิจารณากลุ่มคนเป้าหมาย ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคชีนโควิด-19 ในลำดับแรก ได้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ ซึ่งต้องปฏิบัติงาน ในด่านหน้าและมีความเสี่ยง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถ เข้าถึงวัคซีนได้ โดยสภากาชาดไทย โรงพยาบาลภาครัฐ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มคนดังกล่าวภายใต้เงื่อนไข ว่าจะไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่นำวัคนไปจำหน่ายต่อ

อนึ่ง งบประมาณการดำเนินการดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากเงินสะสม เงินบริจาคของสภากาชาดไทย และเงินสนับสนุนจากโรงพยาบาลภาครัฐ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก สภากาชาดไทย ในอัตราเดียวกันกับที่สภากาขาดไทยต้องชำระให้องค์การเภสัชกรรม โดยสภากาชาดไทยได้จัดตั้ง"กองทุนสำหรับการจัดซื้อวัคชีนและยาโควิด-19 เพื่อประชาชน" สำหรับการดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เปิดข้อเท็จจริง  ปมวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด