Spring News

สภากาชาดไทย ส่งหนังสือด่วน! กระจายทุกจังหวัด ฉีดโมเดอร์นาให้ปชช.ฟรี

16 ก.ค. 2564 เวลา 5:06 น.

สภากาชาดไทย มีหนังสือประทับตราด่วนที่สุด โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ลงนาม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจองวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มต่างๆ ฟรี 

16ก.ค.64 สภากาชาดไทย มีหนังสือประทับตราด่วนที่สุด โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ลงนามในหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือในการแจ้งจองวัคซีนสำหรับฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มต่างๆ โดยไม่คิดมูลค่า เนื้อหาระบุว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้ให้สภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานหนึ่งในการสั่งนำเข้าวัคซีนมาฉีดให้แก่ประชาชน ดังความแจ้งแล้ว นั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้ สภากาชาดไทยได้สั่งจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จำนวนหนึ่งจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำมาฉีดบริการให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆ โดยไม่คิดมูลค่า ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย ทั้งนี้ สภากาชาดไทยจะได้จัดสรรโควตาวัคซีนจำนวนหนึ่งให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าต้องดำเนินการฉีดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า และแผนการฉีดวัคซีนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด และเงื่อนไขอื่นๆ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สภากาชาดไทย จึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ที่มีความประสงค์จะซื้อวัคซีนไปฉีดบริการให้กับประชาชนตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น และกรุณาแจ้งมายังสภากาชาดไทย ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นี้ด้วย

สภากาชาดไทย ส่งหนังสือด่วน! กระจายทุกจังหวัด ฉีดโมเดอร์นาให้ปชช.ฟรี

(เงื่อไขที่กำหนดจากสภากาชาดไทย)

สภากาชาดไทย ส่งหนังสือด่วน! กระจายทุกจังหวัด ฉีดโมเดอร์นาให้ปชช.ฟรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด