svasdssvasds

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 สมัคร/จ่ายเงินสมทบงวดแรก "รับเงินเยียวยา" ทันที

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40	สมัคร/จ่ายเงินสมทบงวดแรก "รับเงินเยียวยา" ทันที

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบงวดแรก รับสถานะ "ผู้ประกันตน" และจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มรับเงินเยียวยา 5,000 บาททันที

เช็กสิทธิ / สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว ประกันสังคมแจ้งให้รีบจ่ายเงินสมทบงวดแรกเพื่อขึ้นสถานะเป็น "ผู้ประกันตน" ในระบบ และจะได้รับ "เงินเยียวยา" จำนวน 5,000 บาท 1 เดือน

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40	สมัคร/จ่ายเงินสมทบงวดแรก \"รับเงินเยียวยา\" ทันที

สำหรับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด19 ครอบคลุมแรงงาน 9 กลุ่มอาชีพ ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดย "ประกันสังคม" เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

จากรายงานพบมีประชาชนอาชีพอิสระสมัครเป็น "ผู้ประกันตนตามมาตรา 40" เป็นจำนวนมากผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เซเว่นอีเลฟเว่น, บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา, เครือข่ายประกันสังคม และเว็บไซต์ www.sso.go.th แต่พบว่ายังไม่จ่ายเงินสมทบเป็นจำนวนมากทำให้การขึ้นทะเบีบนระบบยังไม่สมบูรณ์

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40	สมัคร/จ่ายเงินสมทบงวดแรก \"รับเงินเยียวยา\" ทันที

สำหรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 หลังการสมัครผ่านช่องทางที่กล่าวมาแล้ว ให้เลือกจ่ายเงินสมทบรายเดือน 3 ทางเลือก คือ

  • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท (คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต)
  • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท (คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ)
  • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท (คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร)

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ตรวจสอบสถานะผ่านเกณฑ์ได้ที่ http://eservices.nhso.go.th/eServices/

related