Spring News

4 แนวทางล่าสุดของการให้วัคซีน โดย กรมควบคุมโรค

15 ส.ค. 2564 เวลา 5:02 น. 25

ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยมีวัคซีนจำกัดและโรคโควิด 19 ยังระบาดไม่หยุด กรมควบคุมโรค จึงจัดทำเอกสารเผยแพร่ในชื่อ "แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2"

เนื่องจากทั้งโลกต้องการวัคซีน ทั้งเพื่อเป็นวัคซีนเข็มหลักและ Booster Dose ผู้ผลิตวัคซีนโควิด 19 หลายรายทั่วโลกจึงมีทั้งอยู่ในกระบวนการเร่งผลิต อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนนำมาใช้ในภาวะฉุกเฉิน 

สถานการณ์โควิดที่รุนแรงขึ้นนำมาสู่การปรับรูปแบบให้วัคซีนโควิด 19

สำหรับวัคซีนโควิดในไทย (รวมถึงที่กำลังจะนำเข้า) ณ วันนี้มี 4 ยี่ห้อที่คอนเฟิร์มได้ คือ ซิโนแวค, แอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา โดยในระหว่างที่รอวัคซีนเข้ามาเพิ่ม ขาดความหลากหลายของวัคซีน กรมควบคุมโรคจึงออก แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 โดยในพาร์ตของ การกำหนดแนวทางให้วัคซีน (เรียบเรียงโดย กองโรคติดต่อทั่วไป) อธิบายที่มาที่ไปของการปรับแนวทางให้วัคซีนว่า 

แนวทางการให้วัคซีน

.........

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลตา ในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 (ศปค.สธ) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้กำหนดให้สามารถฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน CoronaVac ของบริษัท Sinovac Biotech จำกัด และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน AstraZeneca ของบริษัท AstraZeneca จำกัด โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม 3 - 4 สัปดาห์

หากเกินกว่าระยะห่างที่กำหนด ขอให้ฉีดวัคซีนโดยเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา โดยจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสให้อยู่ในระดับที่สูงใกล้เคียงกับผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม แต่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ของโรค ในระยะที่มีวัคซีนจำนวนจำกัด

ดังนั้น รูปแบบการให้วัคซีนในภาวะปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลตาเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุขจึงออกข้อกำหนดแนวทางการฉีดวัคซีน 4 รูปแบบ 

กำหนดการให้วัคซีนโควิด 19

กำหนดให้วัคซีนโควิด 19 จำนวน 2 เข็ม โดยมีระยะระหว่างเข็มตามเอกสารกำกับยา ดังนี้

1. วัคซีนโคโรนาแวค (CoronaVac) ของบริษัท Sinovac Biotech จำกัด 2 เข็ม มีระยะระหว่างเข็ม 2-4 สัปดาห์

2. วัคซีน AstraZeneca ของบริษัท AstraZeneca จำกัด มีระยะห่างระหว่างเข็ม 10-12 สัปดาห์

3. วัคซีน Cominaty ของบริษัท Pizer-BioNTech จำกัด 2 เข็ม โดยมีระยะระหว่างเข็ม 3 สัปดาห์

4. วัคซีน mRNA-1273 ของบริษัท Moderna จำกัด 2 เข็ม โดยมีระยะระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์

.........

ย้อนดูเรื่องการฉีดวัคซีนไขว้สูตร

กรมควบคุมโรค แนวทางให้วัคซีน

4 แนวทางให้วัคซีนฉบับปรับปรุง ณ​ เดือนสิงหาคม 2564

 • แบบที่ 1 
  • เข็มที่ 1 วัคซีนโคโรนาแวค (CoronaVac) ของบริษัท Sinovac Biotech จำกัด เข็มที่ 2 AstraZeneca ของบริษัท AstraZeneca จำกัด
   ระยะห่างระหว่างเข็ม 2-4 สัปดาห์
 • แบบที่ 2
  • วัคซีน AstraZeneca ของบริษัท AstraZeneca จำกัด จำนวน 2 เข็ม
   ระยะห่างระหว่างเข็ม 4-12 สัปดาห์ (กระทรวงสาธารณสุขแนะนำห่างกัน 10-12 สัปดาห์ แต่ในพื้นที่ระบาดสูงให้ห่างกัน 8 สัปดาห์)
 • แบบที่ 3
  • วัคซีน Cominaty ของบริษัท Pizer-BioNTech จำกัด จำนวน 2 เข็ม
   ระยะห่างระหว่างเข็ม 3 สัปดาห์
 • แบบที่ 4
  • วัคซีน mRNA ของบริษัท Moderna จำกัด จำนวน 2 เข็ม
   ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ