svasdssvasds

"วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" บทบาท...ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ยุคโควิดระบาด

"วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" บทบาท...ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ยุคโควิดระบาด

วันนี้ 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทย จะพามาส่องดูว่าปัจจุบันไทยมีการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และสังคมในยุคโควิด-19 ระบาด อย่างไรบ้าง ?

วิทยาศาสตร์สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเสมอ

วันนี้ 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้วิทยาศาสตร์สำคัญกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มาก ๆ ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ทั้งยารักษาโรค ของกินของใช้ ยันไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ก็ต้องพึ่งวิทยาศาสตร์ในการขับเคลื่อน จะเห็นได้ว่าสังคมยิ่งเจริญขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องพึ่งพิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่านั้น อย่างสังคมไทยที่ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และต้องเผชิญกับโควิดระบาด ก็ต้องพึ่งวิทยาศาสตร์ช่วยเช่นกัน

วันนี้วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทย พามาส่องดูการขับเคลื่อนทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรบ้าง โดยหน่วยงานหลัก ๆ คือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES รวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอื่น ๆ ก็ได้นำวิทยาศาสตร์ การพัฒนางานวิจัยต่าง ๆมาใช้มากขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดตอนนี้วิทยาศาสตร์มีความสำคัญมาก ๆ ในการแก้ปัญหาให้ประเทศ

โลกก้าวไป วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้น โลกก้าวไป วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• นักวิจัย แนวหน้า : รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ผสานความรู้หลากศาสตร์ พัฒนาวัสดุขั้นสูง มุ่งสู่การใช้จริง  

• การค้นพบครั้งใหม่ นักวิทยาศาสตร์ตรวจพบแสงหลังหลุมดำครั้งแรก

• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย โควิดสายพันธ์ุเดลต้าระบาดทั่ว71 จังหวัด

ไทยต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ให้ทันประเทศอื่น ๆ 

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยว่า ปัจจุบันทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งเร่งพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขัน พื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology หรือ S&T ) คือสิ่งสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ ซึ่งถ้าหากพิจารณาบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้าน S&T ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ มีการศึกษาด้าน S&T และทำงานด้าน S&T

อย่างไรก็ตามถ้าหากเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่าง ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลี ไทยถือว่ามีสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยต่ำกว่าประเทศดังกล่าวมาก ดังนั้นไทยต้องเร่งสปีดอย่างมากเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล และเพิ่มความรู้รับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับความคืบหน้าในประเทศไทยที่นำโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระบุว่ามี 6 ด้าน ดังนี้

เปิด 6 เสาหลัก ที่นำวิทยาศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ

1.ทางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

2.ทางด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ

3.ทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพ

4. ทางด้านเศรษฐกิจผู้สูงวัย

5.ทางด้านเศรษฐกิจสีเขียว

และ 6.ทางด้านเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์

ทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำเสนอเนื่องในวันนี้ 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทย จะเห็นได้ว่าประเทศของเรากำลังพยายามในการใช้วิทยาศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการแก้ไขปัญหาโควิด-19 เพราะที่ผ่านมาก็มีหลายประเทศที่พัฒนาแล้วใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศให้ประสบความสำเร็จมาแล้ว

related