svasdssvasds

ขั้นตอน เช็กสิทธิ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยา 5,000 บาท

ขั้นตอน เช็กสิทธิ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยา 5,000 บาท

ขั้นตอน เช็กสิทธิ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 วิธีตรวจสอบสถานะ ไม่พลาดรับเงินเยียวยา 5,000 บาท สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ อย่าลืมขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบ ผู้บัญชีพร้อมเพย์ และตรวจสอบสถานะรับเงิน

ขั้นตอนสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

- อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

- สมัครผ่านเว็บประกันสังคม www.sso.go.th เลือกขึ้นทะเบียนมาตรา 40

- หรือจะสมัครผ่าน 7-11, Big C , ธนาคาร ธกส. ฯลฯ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

จากนั้นให้ผู้ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ดำเนินการจ่ายเงินสมทบผ่านช่องทาง 7-11, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีฯม ธนาคาร ธกส., ตู้บุญเติม หรือสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ เลือกจ่ายเงินสมทบรายเดือนได้ 3 รูปแบบ ครอบคลุมการคุมครองที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท (คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต)
  • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท (คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ)
  • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท (คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร)

จากนั้นให้ "ผู้พร้อมเพย์กับบัตรประชาชน" เงินจะถูกโอนเข้า 5,000 บาท ตามรอบของแต่ละกลุ่ม สามารถเช็กสิทธิสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ตรวจสอบสถานะ ล่าสุดผ่าน sso.go.th 

 

related