svasdssvasds

ราชกิจจาฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจ-พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

ราชกิจจาฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจ-พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 3 นาย

 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน ๓ นาย ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มอีก 5 แสนล้าน แก้ปัญหาโควิด-19

• ราชกิจจาฯ ประกาศป่วยโควิด-ฉีดวัคซีน เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน รักษาฟรี

• ราชกิจจานุเบกษา ห้ามชุมนุม มั่วสุม ทั่วราชอาณาจักร ฝ่าฝืนคุก 2 ปี มีผลทันที

1. พลตำรวจตรี พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า ตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และ หน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี) ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงาน นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจโท) และพระราชทานยศ พลตำรวจโท

2. พลตำรวจตรี วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์ ตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี) ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และ หน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจโท) และพระราชทานยศ พลตำรวจโท

 

 

3. พันตำรวจเอก ณัฐพล พงศ์พยุหะ ตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงาน นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันตำรวจเอกพิเศษ) ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจ ราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี) และพระราชทานยศ พลตำรวจตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจาฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจ-พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

ราชกิจจาฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจ-พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด