Spring News

“พิพิธภัณฑ์หัวโขน” แห่งแรกของโลก สวนนงนุชพัทยา วิจิตรตระการตา ถึง 506 เศียร

02 ก.ย. 2564 เวลา 2:40 น. 81

คุณกัมพล  ตันสัจจา  ประธานสวนนงนุชพัทยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ พร้อมเปิดให้ชมความวิจิตรตระการตากับ “พิพิธภัณฑ์หัวโขน” แห่งแรกของโลก หลังสถานการณ์ปัจจบุันเริ่มคลี่คลายและได้รับอนุญาตให้เปิดตามปกติ

2 ก.ย.64 ตามปณิธานของ คุณนงนุช ตันสัจจา ที่ได้ตั้งไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสืบทอดงานศิลปกรรมไทย เพื่อเป็นมรดกของแผ่นดินไว้ให้คนรุ่นหลังศึกษา  ต่อมา คุณกัมพล  ตันสัจจา  ประธานสวนนงนุชพัทยา  จึงทำการรวบรวมงานศิลปกรรมไทยไว้ที่สวนนงนุชพัทยา อีกหนึ่งแขนงคือ "หัวโขน"  จึงสร้างพิพิธภัณฑ์หัวโขนขึ้น   ซึ่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย  ห้องโถงจัดแสดง เป็นที่ตั้งของตู้หัวโขน จำนวน  121  ตู้  ห้องสาธิตงานผลิตหัวโขน  ห้องเขียนลายและตกแต่งหัวโขน โดยเริ่มดำเนินการสร้างตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สวนนงนุชพัทยาสร้างพิพิธภัณฑ์หัวโขนขึ้นเพื่อแสดงงานศิลปกรรมไทยชั้นสูง ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลก ที่มีการรวบรวมหัวโขนไว้มากที่สุด จำนวน 506 เศียร โดยได้แบ่ง ออกเป็น 3 ชุด ดังนี้
1.หัวโขนชุดอนุรักษ์แบบโบราณ   จำนวน 24  เศียร  
2.หัวโขนบรมครู ฤษี  จำนวน 108 พระองค์ 
3. หัวโขนรามเกียรติ์   จำนวน 374  เศียร 
ซึ่งหัวโขนทั้งหมดจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์  เพื่อรอให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้   หลังสถานการณ์ปัจจุบันคลี่คลายและได้รับอนุญาตให้เปิดบริการตามปกติ  

“พิพิธภัณฑ์หัวโขน” แห่งแรกของโลก สวนนงนุชพัทยา วิจิตรตระการตา ถึง 506 เศียร

 

ทั้งนี้เมื่อโครงการจัดทำหัวโขนแล้วเสร็จ โครงการต่อไปทางสวนนงนุชพัทยาจะทำ "หุ่นกระบอกไทย" ตามเรื่องในพระราชนิพนธ์ วรรณคดีไทยและนิทานพื้นบ้าน    ในงานหุ่นกระบอกนี้ ใช้ทักษะของงานหัวโขนแต่มีขนาดเล็กและส่วนประกอบที่สำคัญคือ "งานปักสะดึงกลึงไหม" ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายของหุ้น

“พิพิธภัณฑ์หัวโขน” แห่งแรกของโลก สวนนงนุชพัทยา วิจิตรตระการตา ถึง 506 เศียร

“พิพิธภัณฑ์หัวโขน” แห่งแรกของโลก สวนนงนุชพัทยา วิจิตรตระการตา ถึง 506 เศียร

“พิพิธภัณฑ์หัวโขน” แห่งแรกของโลก สวนนงนุชพัทยา วิจิตรตระการตา ถึง 506 เศียร

“พิพิธภัณฑ์หัวโขน” แห่งแรกของโลก สวนนงนุชพัทยา วิจิตรตระการตา ถึง 506 เศียร

“พิพิธภัณฑ์หัวโขน” แห่งแรกของโลก สวนนงนุชพัทยา วิจิตรตระการตา ถึง 506 เศียร

“พิพิธภัณฑ์หัวโขน” แห่งแรกของโลก สวนนงนุชพัทยา วิจิตรตระการตา ถึง 506 เศียร

“พิพิธภัณฑ์หัวโขน” แห่งแรกของโลก สวนนงนุชพัทยา วิจิตรตระการตา ถึง 506 เศียร

“พิพิธภัณฑ์หัวโขน” แห่งแรกของโลก สวนนงนุชพัทยา วิจิตรตระการตา ถึง 506 เศียร

“พิพิธภัณฑ์หัวโขน” แห่งแรกของโลก สวนนงนุชพัทยา วิจิตรตระการตา ถึง 506 เศียร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด