svasdssvasds

"บิ๊กตู่" สั่งตั้ง 16 กรรมการสอบ ปมดาวเทียมจาก "ไทยคม" จนถึง "อินทัช"

"บิ๊กตู่" สั่งตั้ง 16 กรรมการสอบ ปมดาวเทียมจาก "ไทยคม" จนถึง "อินทัช"

“บิ๊กตู่" เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง 16 กรรมการสอบข้อเท็จจริงปมดาวเทียมจาก”ไทยคม” จนถึง “อินทัช” โดยให้ พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์”เป็นประธาน

 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง 16 กรรมการสอบข้อเท็จจริงปมดาวเทียมจาก "ไทยคม" จนถึง "อินทัช" โดยให้ พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ เป็นประธาน อ.วิษณุ เครืองาม เป็นที่ปรึกษา เผยมีข้อร้องเรียนหน่วยงาน-เจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพร้อมสอบ เอกสารต่างๆ สัญญากับ “ชินวัตร” ในทุกรัฐบาลที่ผ่านมา

 ทั้งนี้ได้มีประกาศ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๓๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ตามที่ได้มีสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ระหว่างกระทรวงคมนาคมและบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด โดยมีระยะเวลาดำเนินกิจการ ๓๐ ปี นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา (วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๐กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

 เพื่อให้การตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ ตามสัญญา และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญา เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนในการรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิ์ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ ประกอบกับได้มีข้อร้องเรียนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเสนอแนะคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• 9 รายชื่อองค์คณะพิจารณารื้อคดีทักษิณสัมปทานดาวเทียม - ภาษีสรรพสามิต

• "หมอวรงค์" ยื่นฟ้อง "ยิ่งลักษณ์" เอาผิดม .157 ร้องศาล ยกเลิกใบอนุญาตดาวเทียม

• 3 องค์กรร่วมมือรุกธุรกิจดาวเทียมในไทย หวังปั้นอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่ง

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ ๑ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

ประกอบด้วย

(๑) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

(๒) พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็น ประธานกรรมการ

(๓) นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

(๔) พลโท เจษฎา เปรมนิรันดร เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

(๕) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(๖) นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

(๗) นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.

(๘) นายรณภพ ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

(๔) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต.

(๑๐)พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

(๑๑) พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

(๑๒) นายสัตยา อรุณธารี อดีตรองอัยการสูงสุด

(๑๓) นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร.

(๑๔) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร

(๑๕) นายมงคลชัย สมอุดร กรรมการ และเลขานุการรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(๑๖) นายจารุเดช บุญญสิทธิ์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑ มีอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ความเป็นมา

และการดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ระหว่างกระทรวงคมนาคมและบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด รวมถึงนิติสัมพันธ์อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าวในสมัยรัฐบาลต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.. ที่ เสนอมายังคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้

 

 ตลอดจนให้คำแนะนำแก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการเจรจาและดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันายายน ๒๕๖๔ การหาผู้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่รัฐและประชาชนได้รับ และการแก้ไขปัญหาการดำเนินการภายหลังสัญญาสิ้นสุดโดยกำหนดกรอบในการเจรจาระหว่างคู่สัญญาให้ได้ช้อยุติที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกได้ และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือผู้ช่วยเลขานุการเพื่อดำเนินการเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการในการชี้แจงข้อมูล ส่งเอกสาร ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการรายงานผลการตรวจสอบตามข้อ ๒ พร้อมกับข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะ ๆ

ข้อ ๕ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา

เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามระเบียบทางราชการ หรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด แล้วแต่กรณี โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

"บิ๊กตู่" สั่งตั้ง 16 กรรมการสอบ ปมดาวเทียมจาก "ไทยคม" จนถึง "อินทัช"

related