Spring News

เชียงใหม่ออกคำสั่ง!  ปิด 11 ร้านในห้างเทสโก้โลตัส หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 

12 ก.ย. 2564 เวลา 4:46 น. 1.2k

เชียงใหม่ออกคำสั่ง ปิดร้านค้าในห้างเทสโก้โลตัส จำนวนทั้งหมด 11 ร้าน หลังพบรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน  ซึ่งจะทำการปิดสถานที่เสี่ยงทั้งหมด 5 วัน

12 ก.ย. 64 กรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่า พบการติดเชื้อโรคโควิด - 19 ในห้างเทสโก้ โลตัส รวมโชค ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มก้อน โดยพบการระบาดใน11ร้านดังนี้ ร้านชีตรัส ฟาร์มาซี ร้านแว่นท็อปเจริญ ร้านซาบีน่า ร้านแฟชั่นเกสร โชว์รูมโชว์รถยนต์โตโยต้า ร้านเสื้อผ้าวันชัย ร้านแว่นหน้าร้านเบเบโพน ร้านเบเบโฟน ร้านบ้านกรองน้ำร้อน KFC และร้าน Play land

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ทีมสอบสวนโรคพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอเมืองเซียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรให้ ปิดร้านซีตรัส ฟาร์มาซี ร้านแว่นท็อปเจริญ ร้านซาบีน่า ร้านแฟชั่นเกสร โชว์ฐมโชว์รถยนต์โตโยต้า ร้านเสื้อผ้าวันชัย ร้านแว่นหน้าร้านเบเบโฟน ร้านเบเบโฟน ร้านบ้านกรองน้ำร้าน KFC และร้าน Play land เป็นเวลา 5 วัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓แ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับ ข้อ 7 (3) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)

โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุม จึงออกคำสั่ง ดังนี้
ข้อ 1 ให้ปิดร้านชีตรัส ฟาร์มาซี ร้านแว่นท็อปเจริญ ร้านซาปีน่า ร้านแฟชั่นเกสร โชว์ฐมโชว์รถยนต์โตโยต้า ร้านเสื้อผ้าวันชัย ร้านแว่นหน้าร้านเบเบโฟน ร้านเบเบโฟน ร้านบ้านกรองน้ำ ร้าน KFC และร้าน Play land ตั้งอยู่ในห้างเทสโก้ โลตัส รวมโขค เลขที่ 26 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลฟ้าซ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 5 วัน
ข้อ 2 ให้ผู้สัมผัสสี่ยสูงทุกคนช้ารับการตรจคัตกรองหาเชื้อไวรัสศโรนา 2019 หากผสตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วันและปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติตต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด
ข้อ 3 ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเขียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในร้านซีตรัส ฟาร์มาชี ร้านแว่นท็อปเจริญ ร้านซาปีน่ ร้านแฟชั่นเกสร ไชฐมโทว์รเยนต์โตโยต้า ร้านเสื้อผ้าวันชัย ร้านแว่นหน้าร้านเบเบโฟน ร้านเบเบโฟน ร้านบ้านครองน้ำ ร้าน KFC และร้าน Play land ตั้งอยู่ในห้างเทลโก้ โลตัส รวมโชค เลขที่ 2 ถนนเมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โตยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ข้อ 4 ให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

การดำเนินการตมคำสั่งนี้ เป็นไปตามพระราชหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรา 36 ของพระราชกำหนดตังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564

เชียงใหม่ออกคำสั่ง!  ปิด 11 ร้านในห้างเทสโก้โลตัส หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 

เชียงใหม่ออกคำสั่ง!  ปิด 11 ร้านในห้างเทสโก้โลตัส หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 

เชียงใหม่ออกคำสั่ง!  ปิด 11 ร้านในห้างเทสโก้โลตัส หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ