svasdssvasds

ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหายฯ ผ่านความเห็นชอบ วาระ 1

ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหายฯ ผ่านความเห็นชอบ วาระ 1

ที่ประชุมสภามีมติรับหลักการวาระ 1 ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหายฯ เตรียมพิจารณาวาระ 2 ต่อไป มีคะแนนเห็นชอบ 363 เสียง

ภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณาวาระรับหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย หรือ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและอุ้มหายฯ ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง

หลังเมื่อวานนี้ (15 ก.ย.) ได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจาก ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล โดยในวันนี้ (16 ก.ย.) ได้มีการประชุมเพื่อให้โหวตลงมติในวาระรับหลักการหรือวาระที่ 1

สภา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยผลการลงมติที่ประชุม คือ

เห็นชอบ 363 เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง 1 เสียง

ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

ซึ่งที่ประชุมมีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว และจะมีการตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 ต่อไป

ประชุมสภา

related