svasdssvasds

ศบศ. ไฟเขียวต่อลมหายใจ จ้างงานเอสเอ็มอี 3 เดือน จ่ายหัวละ 3,000 บาท/เดือน

ศบศ. ไฟเขียวต่อลมหายใจ จ้างงานเอสเอ็มอี 3 เดือน จ่ายหัวละ 3,000 บาท/เดือน

ศบศ. ไฟเขียวมาตรการพยุงจ้างงานเอสเอ็มอี สถานประกอบการละไม่เกิน 200 ราย ช่วย 3 เดือน ช่วงเวลา พ.ย. 2564 - ม.ค. 2565 เพื่อต่อลมหายใจให้ไปต่อได้ หลังได้รับผลกระทบโควิด-19

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ศบศ.เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ที่นำเสนอโดยกระทรวงแรงงานซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ

โดยมีรายละเอียดการจ้างงานเอสเอ็มอี ดังนี้

1.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564 พร้อมรับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1 - 3 (ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2564 ถึง มกราคม 2565)

2.เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 200 คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน และ

3. เป้าหมายโครงการเพื่อรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย ที่มีสถานประกอบการจำนวน 480,122 แห่ง และจะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

• เปิดปัจจัยบวก–ลบ เศรษฐกิจไทยปี2564 ที่มีผลต่อ ‘ปากท้อง การจ้างงานใหม่’     

• เปิดเมืองภูเก็ต จ้างงานใหม่ 15,000 อัตรา –สายการบิน –อาชีพบริการ ฟื้นคืนชีพ

• ครม.ไฟเขียวเปิดจ้างงานป.ตรี 1 หมื่นอัตรา รายได้ 18,000 บาท/เดือน

อย่างไรก็ตามเงินอุดหนุนจะคำนวณตามยอดการจ้างงานจริงของทุกเดือน พิจารณาจากจำนวณลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคมจากระบบประกันสังคม โดยจะจ่ายเงินอุดหนุนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้หากนายจ้างไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำร้อยละ 95 ได้จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น อย่างไรก็ตามถ้าหากนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันเริ่มโครงการ ก็จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัด

related