Spring News

ด่วน! มหาดไทย สั่งทุกจังหวัด ยกเลิกเรียกหาสำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน

13 ต.ค. 2564 เวลา 6:35 น. 8.5k

ด่วนที่สุด! มหาดไทยออกหนังสือสั่งทุกจังหวัด ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน ขอให้หน่วยงานบริการทุกแห่งบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อลดภาระของประชาชนในการติดต่อราชการ

นายสมยศ พุ่มน้อย ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ลงชื่อในหนังสือคำสั่ง ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่ง ส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยลงวันที่เมื่อ 12 ต.ค. 64  ที่ผ่านมา

เนื้อหาระบุไว้ว่า ด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thaland 4.0  เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 63 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 61 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมการปกครองเป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดภาระของประชาชน 

จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ (นายสมยศ พุ่มน้อย)
รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

ยกเลิกสำเนา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ