svasdssvasds

มหาดไทย ลดค่าธรรมเนียมเหลือ 1 บาท จดทะเบียนสมรส-รับรองบุตร ถึงสิ้นปี!

มหาดไทย ลดค่าธรรมเนียมเหลือ 1 บาท จดทะเบียนสมรส-รับรองบุตร ถึงสิ้นปี!

ข่าวดี! กระทรวงมหาดไทย ปรับลดค่าธรรมเนียมเหลือ 1 บาท ถึง 31 ธ.ค. นี้ ครอบคลุมทั้ง คัดสำเนาทะเบียนครอบครัว-จดทะเบียนสมรสคู่รัก-จดทะเบียนรับรองบุตร

ให้เขตพื้นที่ภัยที่เกิดโรคโควิด-19 ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม เป็นพื้นที่ได้รับการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

1.ขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละ 1 บาท
2.จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละ 1 บาท
3.จดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรส ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้น รายละ 1 บาท

มหาดไทย ลดค่าธรรมเนียมเหลือ 1 บาท จดทะเบียนสมรส-รับรองบุตร ถึงสิ้นปี!

related