svasdssvasds

ตามคาด ชลน่าน ศรีแก้ว ผงาดขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ตามคาด ชลน่าน ศรีแก้ว ผงาดขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ได้รับการโหวตขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย หลังจาก นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ของพรรคเพื่อไทย ในวันนี้ วาระที่เป็นไฮไลต์ก็คือ ก็เลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ หลังจาก นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว เมื่อช่วงเช้า

ผลปรากฏว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ได้รับการโหวตให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตามความคาดหมาย และมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคในบางตำแหน่ง ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จำนวน 23 คน มีดังต่อไปนี้

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

2. ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค

3. สุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค

4. จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค

5. สรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค

6. ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค

7. วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ รองเลขาธิการพรรค

8. จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ รองเลขาธิการพรรค

9. มนพร เจริญศรี รองเลขาธิการพรรค

10. คุณากร ปรีชาชนะชัย รองเลขาธิการพรรค

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

11. จักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการพรรค

12. นพ ชีวานันท์ รองเลขาธิการพรรค

13. เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค

14. อรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการพรรค

15. ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค

16. จักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค

17. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรค

18. ณหทัย ทิวไผ่งาม กรรมการบริหารพรรค

19. จิราพร สินธุไพร กรรมการบริหารพรรค

20. เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล กรรมการบริหารพรรค

21. พชร นริพทะพันธุ์ กรรมการบริหารพรรค

22. กิตติ์ธัญญา วาจาดี กรรมการบริหารพรรค

23. ธีราภา ไพโรหกุล กรรมการบริหารพรรค

related