svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เลือกตั้งครั้งใหม่ ชาวอีสานจะเลือกพรรคเพื่อไทย 48.33 %

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เลือกตั้งครั้งใหม่ ชาวอีสานจะเลือกพรรคเพื่อไทย 48.33 %

ผลสำรวจของนิด้าโพล เรื่อง “วันวานไทยรักไทย…วันนี้เพื่อไทยในอีสาน” โดยชาวอีสาน 48.33 % ระบุว่า จะเลือกพรรคเพื่อไทย ยังไม่แน่ใจ 37.12 % และจะไม่เลือกพรรคเพื่อไทย 12.35 %

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทย เรื่อง “วันวานไทยรักไทย…วันนี้เพื่อไทยในอีสาน”

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับวันวานพรรคไทยรักไทย…วันนี้เพื่อไทยในอีสาน

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample)ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ที่ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจดังนี้

นิด้าโพล “วันวานไทยรักไทย…วันนี้เพื่อไทยในอีสาน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การเคยเลือกพรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลังประชาชน หรือพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง

อันดับ 1 เคยเลือกพรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลังประชำชน หรือพรรคเพื่อไทย 81.14 %

อันดับ 2 ไม่เคยเลือกทั้ง 3 พรรค 12.65 %

อันดับ 3 ยังไม่เคยไปเลือกตั้ง 4.24 %

อันดับ 4 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.97 %

การลงคะแนนเสียงเลือกพรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา

อันดับ 1 เลือกพรรคเพื่อไทย 70.59

อันดับ 2 ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทย 29.41

นิด้าโพล “วันวานไทยรักไทย…วันนี้เพื่อไทยในอีสาน”

การลงคะแนนเสียงเลือกพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า

อันดับ 1 จะเลือกพรรคเพื่อไทย 48.33 %

อันดับ 2 ยังไม่แน่ใจ 37.12 %

อันดับ 3 จะไม่เลือกพรรคเพื่อไทย 12.35 %

อันดับ 4 จะไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote No) 0.91 %

อันดับ 5 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.76 %

อันดับ 6 จะไม่ไปเลือกตั้ง 0.53 %

นิด้าโพล “วันวานไทยรักไทย…วันนี้เพื่อไทยในอีสาน”

ที่มา นิด้าโพล “วันวานไทยรักไทย…วันนี้เพื่อไทยในอีสาน”

related