กทม.จัดระเบียบการจอดรถ ทั่วกรุงเทพฯ ฝ่าฝืนเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ 1,000 บาท

18 พ.ย. 2564 เวลา 2:53 น. 1.2k

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กทม. จัดระเบียบการจอดรถพ.ศ. 2564 กำหนดสถานที่จัดเก็บค่าจอดรถ ห้ามกระทำการกีดขวางที่จอดรถ ฝ่าฝืนต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ 1,000 บาท เริ่ม 18 พ.ย.64 นี้

วันที่ 17 พ.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. 2564  ความว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบ การจอดรถ พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ พ.ศ. 2536

บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งในส่วนที่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

“รถ” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะทางบกประเภทอื่นที่กําหนด ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

“จอดรถ” หมายความรวมถึง หยุดรถ เว้นแต่การหยุดนั้นจะเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุที่ไม่อาจนํารถนั้นเคลื่อนไปได้โดยมิใช่ความผิดของผู้ขับขี่

“ ที่จอดรถ” หมายความว่า ที่ที่กรุงเทพมหานครจัดไว้เป็นที่จอดรถ หรือที่ที่มีเครื่องหมาย อนุญาตให้จอดรถได้ แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร

ข้อ 5 ที่จอดรถและอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถให้เป็นไปตามบัญชีกําหนดที่จอดรถและบัญชี อัตราค่าธรรมเนียมจอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ข้อ 5 การจอดรถในที่จอดรถตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในบัญชีกําหนดที่จอดรถท้ายข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครนี้ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(1) ให้จอดรถภายในช่องจอดตามชนิดของรถ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้กําหนดไว้

(2) ให้เสียค่าธรรมเนียมจอดรถตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

(3) ถ้านํารถออกไปจากที่จอดรถก่อนหมดกําหนดเวลาที่เสียค่าธรรมเนียมไว้แล้ว จะเรียก ค่าธรรมเนียมคืนไม่ได้ และให้ถือว่าสิทธิการใช้ที่จอดรถครั้งนั้นสิ้นสุดลง

ข้อ 7 ห้ามจอดรถในที่จอดรถตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในบัญชีกําหนดที่จอดรถท้ายข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครนี้ เมื่อปรากฏว่า

(1) รถนั้นบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ

(2) รถนั้นมีขนาดหรือบรรทุกของยื่นเกินช่องที่กําหนดไว้

(3) เกิดสาธารณภัยในบริเวณที่จอดรถแห่งนั้น

ข้อ 8 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมจอดรถสําหรับรถในขณะปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ (1) รถที่มีเครื่องหมายราชการของกรุงเทพมหานคร (2) รถพยาบาลของสถานพยาบาล (3) รถของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

(4) รถที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรถที่ช่วยเหลือประชาชน ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อ 9 ห้ามผู้ใดกระทําการใด ๆ อันเป็นการกีดขวางต่อการจอดรถในที่จอดรถตามระยะเวลา ที่กําหนดไว้ในบัญชีกําหนดที่จอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่

ข้อ 10 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษหนึ่งพันบาท

ข้อ 11 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มี อํานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

กทม.จัดระเบียบการจอดรถ ทั่วกรุงเทพฯ ฝ่าฝืนเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ 1,000 บาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ