svasdssvasds

สวนดุสิตโพล เผย พ่อแม่หนักใจ กังวลลูกติดเชื้อ "โควิด-19" สูงเป็นอันดับ 1

สวนดุสิตโพล เผย พ่อแม่หนักใจ กังวลลูกติดเชื้อ "โควิด-19" สูงเป็นอันดับ 1

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจการเลี้ยงบุตรหลานยุค "โควิด-19" อันดับ 1 หนักใจกังวลลูกติดเชื้อโควิด รองลงมาคือ การเรียนออนไลน์-ออนไซต์

 ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่ว่าที่ใดบนโลกนี้รวมทั้งในเมืองไทยของเราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความลำบากอย่างทั่วถึงกัน นอกจากผู้ใหญ่ที่ต้องระมัดระวังการติดเชื้อโควิด-19 หากแต่ยังมีทั้งลูกหลานที่ต้องดูแล 

 ทั้งนี้ "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีบุตรหลานอายุ 0-15 ปีทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,154 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลได้ดังนี้

1.การเลี้ยงดูบุตรหลานในปัจจุบัน

คนในครอบครัว ปู่ย่า ตายาย ช่วยเลี้ยง 49.14% เลี้ยงเอง 45.45% จ้างพี่เลี้ยงมาดูแล 4.05% ส่งไปศูนย์เลี้ยงเด็ก 1.36%

2.เปรียบเทียบการเลี้ยงดูบุตรหลานระหว่าง “ยุคสมัยก่อน” กับ “ยุคสมัยนี้”

ยากขึ้น 77.64% เหมือนเดิม 12.41% ง่ายขึ้น 9.95%

3.วิธีดูแลบุตรหลานในยุคโควิด-19

อันดับ 1 ใช้เวลาร่วมกัน หากิจกรรมทำร่วมกัน 83.75%

อันดับ 2 เน้นดูแลสุขอนามัย การสวมหน้ากาก ล้างมือ 69.23%

อันดับ 3 เป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็ก 68.98%

อันดับ 4 ไม่เข้มงวด ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ลองผิด ลองถูก 64.52%

อันดับ 5 พูดคุยกัน รับฟัง อธิบายด้วยเหตุและผล 61.91%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ คนไทยได้อะไร จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ?

• สวนดุสิตโพล ชี้ประชาชนจี้รัฐคุม ‘โควิด’ กู้วิกฤติท่องเที่ยว

• สวนดุสิตโพลชี้ประชาชนรู้สึกไม่ได้รับอิสระแสดงความเห็น หนุนดารา Call out

4.เรื่องหนักใจที่มีต่อการดูแลบุตรหลานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19

อันดับ 1 กังวลการติดเชื้อโควิด-19 74.57%

อันดับ 2 การเรียนทั้งออนไลน์และออนไซต์ 62.90%

อันดับ 3 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ 60.32%

อันดับ 4 สภาพจิตใจ อารมณ์ 57.00%

อันดับ 5 การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็ก 52.83%

5. ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,974.60 บาทต่อเดือน

6.ท่านมองว่าบุตรหลานของท่านดูแลรับผิดชอบตัวเองได้หรือไม่

ค่อนข้างดูแลรับผิดชอบตัวเองได้56.10% ดูแลรับผิดชอบตัวเองได้เป็นอย่างดี26.26% ไม่สามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองได้17.64%

7. สิ่งที่อยากให้ภาครัฐดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลเด็ก

อันดับ 1 ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า 80.87%

อันดับ 2 สนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีทุนเรียนฟรี 79.22%

อันดับ 3 มีนโยบายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 73.83%

อันดับ 4 คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของเด็ก ป้องกันอาชญากรรม การล่วงละเมิด และการใช้ความรุนแรง 72.78%

อันดับ 5 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 72.35%

โดยสรุปคือ ผลการสำรวจ จากสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีบุตรหลานอายุ 0-15 ปี ต่อกรณี การเลี้ยงดูเด็กในยุคโควิด-19 สรุปได้ดังนี้

“การเลี้ยงดูเด็กในยุคโควิด-19” จำนวนทั้งสิ้น 1,154 คน ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2564 พบว่า ปัจจุบันคนใน

 ครอบครัว ปู่ย่า ตายาย เป็นคนเลี้ยงดูเด็ก ร้อยละ 49.14 รองลงมาคือเลี้ยงเอง ร้อยละ 45.45 เมื่อเปรียบเทียบยุคสมัยก่อนกับยุคสมัยนี้การเลี้ยงดูบุตรหลานยากขึ้น ร้อยละ 77.64 วิธีดูแลบุตรหลานในยุคโควิด-19 คือ ใช้เวลาร่วมกัน หากิจกรรมทำร่วมกัน ร้อยละ 83.75 รองลงมาคือ เน้นดูแลสุขอนามัย ร้อยละ 69.23 สิ่งที่หนักใจคือกังวลการติดเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 74.57 รองลงมาคือเรื่องการเรียน ร้อยละ 62.90 ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรหลานเฉลี่ยประมาณ 7,974.60 บาทต่อเดือน โดยมองว่าบุตรหลานค่อนข้างสามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ร้อยละ 56.10 สิ่งที่อยากให้ภาครัฐดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลเด็ก คือ ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า ร้อยละ 80.87

related