Spring News

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ คนไทยได้อะไร จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ?

12 ก.ย. 2564 เวลา 9:47 น.

เผยผลสำรวจ สวนดุสิตโพล คนไทยได้อะไร จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ? จุดเด่น อันดับ 1 เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้แสดงความคิดเห็น 55.76% ส่วนจุดด้อย อันดับ 1 ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ โต้ตอบกันรุนแรง 50.82 %

ภายหลังจากที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีรายบุคคลเสร็จสิ้นลง และผลลงมติผ่านทั้งคณะ แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อการอภิปรายยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวาง

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,306 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. จุดเด่น ของ การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุดนี้ คือ

อันดับ 1 เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้แสดงความคิดเห็น 55.76%

อันดับ 2 ฝ่ายค้านมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาประกอบการอภิปราย 44.31%

อันดับ 3 ทำให้รู้ทันนักการเมือง 43.76%

อันดับ 4 ประธานชวน หลีกภัย ควบคุมการอภิปรายได้ดี 42.59%

อันดับ 5 เป็นการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล 37.80%

อภิปรายไม่ไว้วางใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. จุดด้อย ของ การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุดนี้ คือ

อันดับ 1 ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ โต้ตอบกันรุนแรง 50.82%

อันดับ 2 เล่นเกมการเมืองมากเกินไป 49.26%

อันดับ 3 ไม่เป็นการเมืองที่สร้างสรรค์ 48.57%

อันดับ 4 ฝ่ายรัฐบาลชี้แจง ตอบข้อซักถามไม่ชัดเจน 46.46%

อันดับ 5 ประท้วงบ่อย ทำให้เสียเวลา 43.20%

3. สิ่งที่ประชาชนได้รับจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

อันดับ 1 เห็นการทำหน้าที่ของ ส.ส. ในสภา 45.29%

อันดับ 2 ได้รู้จักนักการเมืองแต่ละคนมากขึ้น 44.44%

อันดับ 3 เห็นจุดเด่น จุดด้อยของรัฐบาล 42.96%

อันดับ 4 เสียเวลา น่าเบื่อ 40.62%

อันดับ 5 เห็นการทำงานของฝ่ายค้าน 39.61%

4. หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ประชาชนคิดว่าการเมืองไทยจะเป็นอย่างไร ?

อันดับ 1 เหมือนเดิม 54.67%

อันดับ 2 แย่ลง 36.68%

อันดับ 3 ดีขึ้น 8.65%

สภา

5. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึง “ฝ่ายรัฐบาล”

อันดับ 1 แก้ปัญหาปากท้องของประชาชน 74.31%

อันดับ 2 แก้ปัญหาเรื่องวัคซีน 68.79%

อันดับ 3 ทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 66.90%

อันดับ 4 ช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจัง 60.99%

อันดับ 5 อยากให้ฟังเสียงประชาชน 52.72%

6. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึง “ฝ่ายค้าน”

อันดับ 1 ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างจริงจัง 63.79%

อันดับ 2 ช่วยประชาชนที่ร้องเรียน/เดือดร้อน 58.21%

อันดับ 3 ควรมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจนมากขึ้น 55.07%

อันดับ 4 ร่วมมือกับรัฐบาลทำประโยชน์ให้ประชาชน 54.52%

อันดับ 5 ค้านอย่างเหมาะสม 52.40%

ที่มา สวนดุสิตโพล : คนไทยได้อะไร จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด