svasdssvasds

การศึกษาไทยเปิดกว้าง 25 มหาวิทยาลัยรัฐ เปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

การศึกษาไทยเปิดกว้าง 25 มหาวิทยาลัยรัฐ เปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดการศึกษาไทยให้กว้างไกล นำร่อง 25 มหาวิทยาลัยรัฐ เปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

วานนี้ (13 ม.ค. 65) - ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานพิธีลงนามความเข้าใจลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) โดยมี ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธาน ทคบร. พร้อมด้วยเหล่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 25 สถาบันเข้าร่วมการประชุม

ปลัด อว. เผยว่า อว. มี 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ สร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม หลังจากที่จัดตั้ง กระทรวง อว. มา 2 ปีเศษ เราได้พัฒนากลไกต่างๆ เพื่อปลดล็อคอุปสรรคที่เคยเป็นมาของมหาวิทยาลัย อาทิ จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ ปลดล็อคระยะเวลาสูงสุดในการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของอาจารย์ โดยเพิ่ม 5 ช่องทางในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวต่อว่า การลงนามฯ ครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความเห็นชอบของทั้ง 25 อธิการบดี การใช้ทรัพยากรร่วมกันสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ให้พวกเขามีโอกาสแสวงหาความรู้ที่สนใจและได้รับประสบการณ์จากต่างมหาวิทยาลัย ขณะที่มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์จากการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

ด้าน ประธาน ทคบร. กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจ 25 สถาบันการศึกษา มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันและสามารถใช้หน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาได้ รวมทั้งสามารถนำไปอยู่ในระบบคลังหน่วยกิตสะสมได้ตามข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการสังคมแก่นิสิต นักศึกษา

สำหรับสถาบันการศึกษา 25 แห่งที่สามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ ประกอบด้วย ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม่ ม.ทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.ธรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ม.บูรพา ม.พะเยา ม.มหิดล ม.มหาสารคาม ม.แม่โจ้ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.รามคำแหง ม.วลัยลักษณ์ ม.ศิลปากร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.สงขลานครินทร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.เทคโนโลยีสุรนารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ม.อุบลราชธานี โดยนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนข้ามสถาบันและรายวิชาที่เปิดรับลงทะเบียนได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.php

ขอบคุณรูปภาพจาก : Photo by Pixabay: https://www.pexels.com/photo/white-wooden-rectangular-table-159213/

related