svasdssvasds

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 เช็กสิทธิ หน่วยเลือกตั้ง จุดลงคะแนน ผ่านเว็บฯ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 เช็กสิทธิ หน่วยเลือกตั้ง จุดลงคะแนน ผ่านเว็บฯ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 เช็กสิทธิ หน่วยเลือกตั้ง เขต จุดลงคะแนน ผ่านเว็บกรมการปกครอง https://stat.bora.dopa.go.th/ เตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง 22 พฤษภาคม 2565

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 เช็กสิทธิ หน่วยเลือกตั้ง จุดลงคะแนน ผ่านเว็บฯ

เช็กสิทธิ รายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 รวมข้อมูลจุดลงทะเบียน คะแนน เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง เพียงกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนของท่านผ่านเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย https://stat.bora.dopa.go.th/

ทั้งนี้หากเกิดปัญหาการตรวจสอบรายชื่อ พบว่า ตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่า มีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ดำเนินการดังนี้

  • ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอ "เพิ่มชื่อ" หรือ "ถอนชื่อ" ภายในวันที่ 11 พ.ค.65 โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย 

กรณีที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 

ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน คือ ก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค.65 และหลังวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค.65

related