svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังยืนหนึ่ง

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังยืนหนึ่ง

ผลโพลล่าสุดของนิด้า โพล เรื่อง “สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 1” ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังคงยืนหนึ่ง คะแนนทิ้งห่างผู้สมัครรายอื่น ส่วน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อยู่อันดับที่ 3 ตามด้วยสุชัชวีร์ อันดับที่ 4

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 1” ทำการสำรวจระหว่างวันที่5-7เมษายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,362 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ“นิด้าโพล” สุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัม ภาษณ์ทางโทรศพัท์โดยกำหนดค่ำความเชื่อมั่น ร้อยละ97.0 โดยสำรวจดังนี้

เวทีดีเบต "เปิดฉาก ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 65"

ผลสำรวจความนิยมผู้สมัคร ในสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 1

อันดับ 1 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) 38.84 %

เพราะเป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ตั้ใจในการทำงาน และลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน

อันดับ 2 ยังไม่ตัดสินใจ 26.58 %

อันดับ 3 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) 10.06 %

เพราะเป็นคนมีประสบการณ์บริหารงานเก่งและสามารถ สานต่องานได้อย่างต่อเนื่อง

อันดับ 4 สุชัชวีร์สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) 6.83 %

เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดใหม่ๆ และสามารถพัฒนาให้กรุงเทพฯ มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าต่างชาติ

อันดับ 5 ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) 6.02

เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีอุดมการณ์มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

อันดับ 6 ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) 2.94 %

อันดับ 7 สกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) 2.28 %

เพราะมีประสบการณ์ในการบริหารงาน และช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง

อันดับ 8 จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2.06 %

อันดับ 9 รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) ร้อยละ 1.98 %

เพราะเป็นคนซื่อสัตย์ ทำงานดี มีผลงาน และเป็นคนมีวิสัยทัศน์

อันดับ 10 น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) 1.47 %

เพราะชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย

นิด้าโพล : “สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 1”

ที่มา นิด้าโพล : “สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 1”

related